w sprawie

rozpatrzenia protestów wniesionych do "projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnice: Bzów,Karlin,Pomrożyce,Skarżyce i —erkowice"(dla działki o numerze ewidencyjnym 401/6 podzielonej na działki 401/7 i 401/8 w Karlinie)