Zamknij okno Drukuj dokument

Wydział Edukacji

Wydział Edukacji - WE

Naczelnik: Tomasz Bojanek

tel: (32) 67 212 39

pok. 105

edukacja@zawiercie.eu

Do zakresu działania Wydziału Edukacji należy w szczególności :

1.     Realizacja zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych przedszkoli, w tym  z oddziałami integracyjnymi i szkół podstawowych.

2.     Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem planów sieci szkół, zakładaniem, przekształcaniem i likwidowaniem szkół podstawowych i przedszkoli. 

3.     Rejestracja i ewidencja żłobków oraz klubów dziecięcych prowadzonych na terenie gminy Zawiercie.

4.     Rejestracja i ewidencji szkół oraz przedszkoli niepublicznych na podstawie wniosków złożonych przez osoby fizyczne/prawne.

5.     Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli. 

6.     Prowadzenie spraw kadrowych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.

7.     Dokonywanie wspólnie z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny oceny pracy nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach podstawowych i przedszkolach.

8.     Wnioskowanie o przyznanie dyrektorom szkół podstawowych i przedszkoli nagród i odznaczeń Prezydenta Miasta, Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej. 

9.     Przygotowywanie do zatwierdzenia na dany rok szkolny arkuszy organizacji szkół podstawowych i przedszkoli. 

10.  Sporządzanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy za poprzedni rok szkolny.

11.  Analiza zasadności przyznania zgody na kształcenie specjalne, realizację nauczania indywidualnego oraz realizację zajęć rewalidacyjnych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i innych zajęć specjalistycznych zgodnie z odrębnymi przepisami

12.  Wykonywanie czynności kontrolnych dotyczących działalności  przedszkoli i szkół w zakresie warunków organizacyjnych,  administracyjnych, bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów 
i pracowników.

13.  Przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

14.  Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem nauczycielom dofinansowania do form dokształcania i  doskonalenia zawodowego.

15.  Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych. 

16.  Opiniowanie spraw związanych z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do szkół.

17.  Kontrola spełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez dzieci, młodzież w wieku 16-18 lat.

18.  Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej.

19.  Nadzór nad działalnością Żłobka Miejskiego w Zawierciu.

20.  Rozliczenie finansowe między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące dotacji przedszkolnej.

21.  Realizacja spraw związanych z transportem organizowanym przez Gminę dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki.

22.  Opiniowanie wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

23.  Monitorowanie prognoz demograficznych dzieci w wieku przedszkolnym w celu zapewnienia miejsc w przedszkolach.

24.  Sporządzanie i przedkładanie do Wydziału Księgowości Budżetowej dyspozycji na środki finansowe w formie dotacji dla niepublicznych żłobków, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne/prawne inne niż JST.

25.  Przeprowadzanie planowanych i doraźnych kontroli w publicznych i niepublicznych szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez osoby fizyczne/prawne inne niż JST w zakresie prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.  

26.  Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla niepublicznych żłobków oraz klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Zawiercie.

27. Planowanie i rozliczanie środków budżetowych w ramach działalności Wydziału. Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań Wydziału.

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miejski w Zawierciu
Źródło informacji:Prezydent Miasta Zawiercie
Data utworzenia:2018-12-12 14:13:50
Wprowadził do systemu:Adminisrator
Data wprowadzenia:2011-05-07 22:05:25
Opublikował:Adminisrator
Data publikacji:2011-05-07 22:05:19
Ostatnia zmiana:2019-02-12 13:38:54
Ilość wyświetleń:13955