Zawiercie, dnia 06.04.2017 r.

 

WNMK.6840.17.9.16.2017.GK

 

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej niezabudowanej położonej w Zawierciu o nr ew. 1457/1, karta mapy 8, obręb Marciszów

 

 

Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych do nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ew. 1457/1, karta mapy 8, tj. do nieruchomości oznaczonych jako działki o nr ew. 1455, 1458/1, 1456/1 i 1471/9, k.m. 8, obręb Marciszów

 

 

Uzasadnienie ograniczenia:

 

Kształt przedmiotowej nieruchomości (długa i wąska) oraz brak dostępu do drogi publicznej uniemożliwia jej zagospodarowanie jako odrębnej nieruchomości, natomiast może ona poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych.

 

 

I.                     Przedmiot przetargu:

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Gminy Zawiercie o powierzchni 0,0714 ha, oznaczona jako działka o nr ew. 1457/1, karta mapy 8, obręb Marciszów, rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów – Bp, dla której urządzona jest księga wieczysta
nr CZ1Z/00043252/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Zawierciu – Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

II.                   Opis nieruchomości:

 

Nieruchomość jest niezagospodarowana, porośnięta trawą i samosiejkami drzew i krzewów.
W sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości dostępne są następujące media: kanalizacja, energia elektryczna, gaz, telekomunikacja i wodociąg. Kształt działki zbliżony jest do prostokąta (bardzo wydłużonego). Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

III.                 Przeznaczenie w planie zagospodarowania:

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. Nr 84, poz. 1398) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „14MN1” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W ww. miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomości posiada dostęp do planowanej drogi publicznej klasy dojazdowej („1KDD1” – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej).

 

 

 

 

 

 

 

IV.                   Cena wywoławcza nieruchomości:

 

45 200,00 zł

(słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwieście złotych 00/100)

 

Cena zawiera podatek VAT według stawki 23%

 

V.                     Termin i miejsce przetargu:

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2

Sala Nard na parterze w dniu 12 maja 2017 r. o godzinie 9:00

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady  Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

VI.                     Warunki uczestnictwa w przetargu:

 

1)        Wpłacenie wadium w wysokości  9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu prowadzony w Banku Polska Kasa Opieki S.A. nr rachunku 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 w terminie do dnia
8 maja 2017 r.

W tytule wpłaty wadium należy wpisać: „Przetarg na działkę 1457/1”

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na ww. rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

 

Wadium:

-      wpłacone przez oferenta, który nie został zakwalifikowany do przetargu, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu,

-      wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,

-      przepada na rzecz Urzędu Miejskiego w Zawierciu, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i terminie podanym w zawiadomieniu.

 

2)        Złożenie do dnia 9 maja 2017 r. w Biurze Obsługi Interesanta na parterze Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na działkę 1457/1” pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu oraz dołączenie do niego następujących dokumentów:

-      dowodu wpłaty wadium (kopia przelewu lub potwierdzenie realizacji polecenia przelewu),

-      osoby prawne – odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru,

-      osoby fizyczne – kserokopia dowodu osobistego,

-      osoby prowadzące działalność gospodarczą, zamierzające nabyć przedmiotową nieruchomość na prowadzenie działalności gospodarczej – wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,

-      oświadczenie uczestnika przetargu, że zapoznał się z warunkami przetargu
i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

 

 

 

VII.           Informacje ogólne:

 

1)        Lista osób zakwalifikowanych do przetargu wywieszona zostanie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu na tablicy informacyjnej na II piętrze w dniu 11 maja 2017 r. oraz zamieszczona zostanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Zawierciu – BIP/Przetargi/Na nieruchomości.

 

2)        Osoby reprezentujące podmioty zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu zobowiązane są w dniu przetargu do okazania dowodu osobistego, a w przypadku pełnomocników przedstawić stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu w przetargu sporządzone pisemnie lub w formie aktu notarialnego lub
z podpisem notarialnie poświadczonym.

 

3)        W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym oświadczeniem drugiego małżonka zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości.

W przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rozdzielności majątkowej.

Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Wzory ww. oświadczeń załączone są do ogłoszenia o przetargu.

W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana.

W przypadku, gdy nieruchomość przyległa do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu objęta jest współwłasnością, do przetargu muszą przystąpić zgodnie wszyscy współwłaściciele lub ich pełnomocnicy.

 

4)        Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

 

5)        Wszelkie koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane
z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

 

6)        Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

7)        Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 

8)        Wylicytowana cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem przebiegu granic. Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt może zlecić wznowienie lub wyznaczenie punktów granicznych.

 

Informacji związanych ze zbyciem wyżej opisanej nieruchomości udzielają: Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak - Inspektorzy Wydziału Nieruchomości Miejskich i Mienia Komunalnego,
II piętro, pokój nr 219, e-mail: g.kurzawa@zawiercie.eu.

Ogłoszenie niniejsze wywieszone jest na tablicy informacyjnej na II piętrze siedziby Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Zawierciu www.zawiercie.eu w zakładce urząd miejski/obwieszczenia i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce przetargi/na nieruchomości.

W prasie lokalnej opublikowany jest wyciąg z ogłoszenia.