Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Urząd Miejski w Zawierciu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Zawierciu,deklaracja dostępności dotycząca strony www.zawiercie.eu dostępna jest pod linkiem DEKLARACJA

Data publikacji strony internetowej: [ 2012-11-12 ].Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2020-09-21 ].

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików
    i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
  • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Kowalski,  informatyka@zawiercie.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 494 12 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

1.    Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

Do budynku prowadzą dwa wejścia (wejście główne A dla gości i interesantów oraz wejście B z tyłu budynku dla pracowników urzędu). Przy schodach do wejścia głównego A znajduje się podjazd (pochylnia) wraz z balustradą dla osób niepełnosprawnych, który prowadzi do automatycznie otwieranych drzwi z wideodomofonem powiadamiającym Biuro Obsługi Interesanta o konieczności obsłużenia osoby niepełnosprawnej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome 
i słabowidzące.

Biuro Obsługi Interesanta znajduje się na parterze, naprzeciwko wejścia głównego. Wejście oraz korytarz nie są zabezpieczone bramkami..

Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu dostępny jest wyłącznie korytarz i pomieszczenie na parterze.

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych (wyposażona w czujnik bezpieczeństwa) znajduje się 
na parterze budynku.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do urzędu i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Grupa osób zatrudnionych w urzędzie ukończyła kurs podstawowy na poziomie A1 Polskiego Języka Migowego.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

 

2.    Urząd Stanu Cywilnego, ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie

 

Urząd Stanu Cywilnego zajmuje część pomieszczeń na parterze i na 1 piętrze budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu.

Do USC prowadzi jedno wejście ogólnodostępne w godzinach jego pracy.

Brak podjazdu (pochylni) dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome 
i słabowidzące.

Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu dostępny jest wyłącznie korytarz i pomieszczenie 
na parterze USC. Pomieszczenia biurowe na 1 piętrze są niedostępne. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

W USC nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Interesanci USC korzystają z parkingu MOK Centrum, na którym wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do USC można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W pomieszczeniach USC nie ma pętli indukcyjnych ani oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dwie osoby zatrudnione w wydziale ukończyły kurs podstawowy na poziomie A1 Polskiego Języka Migowego.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do pomieszczeń na piętrze istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

 

3.    Wydział Komunikacji Społecznej

Referat: Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Powstańców Śląskich 1,
 42-400 Zawiercie

Do COP prowadzi jedno wejście ogólnodostępne w godzinach pracy referatu.

Brak podjazdu (pochylni) dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem  nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome 
i słabowidzące.

Pomieszczenia COP znajdują się na 1 piętrze budynku.

W budynku brak windy.

Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Brak parkingu.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do pomieszczeń na piętrze istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

 

4.  Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Krzywa 3, 42- 400 Zawiercie

 

Do budynku prowadzą dwa wejścia (wejście A do budynku oraz wejście B bezpośrednio
do Wydziału Gospodarki Komunalnej). Tylko przy schodach do wejścia B znajduje się podjazd 
wraz z balustradą dla osób niepełnosprawnych. Wejścia A i B są ogólnodostępne w godzinach pracy Wydziału.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Wszystkie pomieszczenia WGK mieszczą się na parterze budynku.

Nad wejściami nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome 
i słabowidzące.

Toaleta znajduje się na parterze, ale nie jest dostosowana do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych..

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Jedna osoba zatrudniona w wydziale ukończyła kurs podstawowy na poziomie A1 Polskiego Języka Migowego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

5.    Wydział Zagospodarowania Przestrzennego

Referat Rewitalizacji, ul Marszałkowska 29, 42-400 Zawiercie

 

6.    Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Straż Miejska (posterunek terenowy), ul. Marszałkowska 29, 42-400 Zawiercie

Pomieszczenia obu komórek są zlokalizowane na parterze budynku przy ul. Marszałkowskiej 29 w Zawierciu. Posiadają odrębne wejścia ogólnodostępne w godzinach pracy referatu 
oraz posterunku SM.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome 
i słabowidzące.

Wejścia nie są  zabezpieczone bramkami.

Toaleta znajduje się na parterze, ale nie jest dostosowana do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach.

Na parkingu brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

7.    Referat: Galeria Stara Łaźnia , ul. Westerplatte 2

Do Galerii prowadzą dwa wejścia: jedno ogólnodostępne w godzinach pracy, drugie dla niepełnosprawnych z boku budynku.

Brak podjazdu (pochylni) dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem  nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome 
i słabowidzące.

Pomieszczenia Galerii znajdują się na 1 piętrze budynku.

W budynku brak windy. W budynku znajduje się platforma dla niepełnosprawnych.

Toaleta dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Brak miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do pomieszczeń na piętrze istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Aplikacje mobilne

[ wymienić aplikacje oraz informację skąd można je pobrać ]

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij