W związku z zapytaniami dot. położenia nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, Specjalnej Strefie Rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia  9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U z 2020 r. poz. 802 późn. zm.), informujemy, że Rada Miejska w Zawierciu nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie art. 8 ww. ustawy, ani uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji na podstawie art. 25 ww. ustawy. 

Miasto posiada „Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich na terenie  na lata    2014-2023", który Rada Miejska w Zawierciu przyjęła uchwałą nr XLVIII/453/17 z dnia 29.11.2017 r. (aktualizacja).  Taką możliwość daje art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.). Jest to Program, na podstawie którego gmina może podjąć działania w celu rozwiązania problemów w wyznaczonych zagrożonych obszarach miasta, bez konieczności uchwalania gminnego programu rewitalizacji w rozumieniu ustawy  o rewitalizacji - do dnia 31 grudnia 2023 roku. Po tym terminie ustawa o rewitalizacji nakłada obowiązek uchwalenia gminnego programu rewitalizacji. Lokalny Program Rewitalizacji nie wyznacza obszaru zdegradowanego ani obszaru rewitalizacji w rozumieniu ustawy o rewitalizacji, a tym samym nie daje podstawy gminie do skorzystania z prawa pierwokupu, którą to możliwość przewiduje art. 109 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.).

W związku z powyższym publikuje się Komunikat (aktualizowany z każdym pierwszym dniem kolejnego miesiąca) odnoszący się do terenu całego miasta.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, Specjalnej Strefie Rewitalizacji, o których mowa w ww. ustawie z dnia  9 października 2015 r. o rewitalizacji. Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej  w wysokości 17,00 zł, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2019r.  poz. 1000 z późn. zm.).

Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, Specjalnej Strefie Rewitalizacji wraz z dowodem uiszczenia opłaty, można:

·       złożyć bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego (parter) w godzinach jego pracy (pon. 8.00 – 18.00, wt. – pt. 7.00 – 15.00);

·       przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;

·       przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).