Wydział Organizacyjny

pokój nr 108, I piętro

 • rejestr pracowników Urzędu Miejskiego
 • rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
 • rejestr upoważnień
 • rejestr skarg

Sposób udostępniania: w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

Referat Biura Rady Miejskiej

pokój nr 102, I piętro

 • rejestr uchwał Rady Miejskiej w Zawierciu
 • rejestr wniosków stałych Komisji Rady
 • rejestr interpelacji radnych

Sposób udostępniania: w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej

pokój nr 203, II piętro

 • ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:
 1. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
 2. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Sposób udostępniania: w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Referat Gospodarki Komunalnej

ul. Krzywa 3

 • rejestr działalności regulowanej

Sposób udostępniania: w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 • ewidencja zbiorników bezodpływowych
 • ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków
 • ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Sposób udostępniania: w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Wydział Edukacji

pokój nr 105, I piętro

 • rejestr zezwoleń na prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów przez osoby prawne lub fizyczne
 • rejestr wypadków uczniów w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę
 • rejestr zaświadczeń wynikających ze stosunku pracy dyrektorów placówek oświatowych
 • rejestr uczniów w wieku od 16 do 18 lat nie spełniających obowiązku nauki
 • rejestr - ewidencja czasu pracy dyrektorów placówek oświatowych
 • rejestr osobowy dyrektorów placówek oświatowych i pracowników żłobka
 • rejestr aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego
 • rejestr żłobków i klubów dziecięcych TUTAJ

Sposób udostępniania: w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Piastowska 1

 • rejestr aktów urodzenia, małżeństwa i zgonów

Sposób udostępniania: w trybie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.  prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

 • rejestr decyzji

Sposób udostępniania: w  trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administarcyjnego

 • rejestr przysłanych przez sądy orzeczeń rozwodowych

Sposób udostępniania: w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

 • rejestr wniosków o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa po otrzymaniu wyroku rozwodowego

Sposób udostępniania: w trybie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.  prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

 • rejestr zaświadczeń o stanie cywilnym

Sposób udostępniania: w trybie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.  prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

 • rejestr zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

Sposób udostępniania: w trybie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.  prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

 • rejestr zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych danych dotyczących wskazanej osoby

 Sposób udostępniania: w trybie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.  prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

 • rejestr wniosków o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,

Sposób udostępniania: w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

 • archiwum akt zbiorowych i aktów stanu cywilnego

Sposób udostępniania: w trybie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.  prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Wydział Podatków

pokój nr 10, parter

 • rejestrwymiarowy, rejestr przypisów i odpisów

 Sposób udostępniania: rejestr niejawny z uwagi na dane wrażliwe

 • rejestr zaświadczeń

Sposób udostępniania: rejestr niejawny z uwagi na dane wrażliwe

 • ewidencja tytułów wykonawczych

Sposób udostępniania: rejestr niejawny z uwagi na dane wrażliwe

 • ewidencja upomnień

Sposób udostępniania: rejestr niejawny z uwagi na dane wrażliwe

 • wykaz osób prawnych i fizycznych oraz nie posiadajacych osobowości parwnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożóno spłatę na raty w kwocie przewyższajacej łącznie 500 zł

Sposób udostępniania: w trybie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych

 • wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

Sposób udostępniania: w trybie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego

pokój nr 208, II piętro

 • rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym
 • rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
 • rejestr wydanych zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
 • reejstr wydanych decyzji o ustaleniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego
 • ewidencja aktów notarialnych
 • ewidencje wydanych wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • ewidencje opinii urbanistycznych o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
 • ewidencje opinii w sprawach wstępnego projektu podziału nieruchomości
 • ewidencje opinii do projektów planów zagospodarowania przestrzennego i studium innych gmin i województwa
 • ewidencje opiniowania projektów inwestycyjnych
 • ewidencje opiniowania zwrotów nieruchomości
 • ewidencje w sprawach zalesień gruntów

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Wydział Spraw Obywatelskich

ewidencja ludności: pokój nr 5, parter

 • rejestr mieszkańców

Sposób udostępniania: TUTAJ

 • rejestr zamieszkania cudzoziemców

Sposób udostępniania: TUTAJ

 • rejestr wyborców

Sposób udostępniania: na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie

dowody osobiste: pokój nr 4, parter

 • rejestr dowodów osobistych

Sposób udostępniania: TUTAJ

ewidencja działalności gospodarczej: pokój nr 2, parter

 • ewidencja działalności gospodarczej - archiwalna ewidencja prowadzona przez Prezydenta Miasta Zawiercie do dnia 311.12.2011 r., zgodnie z zapisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Sposób udostępniania: dane udostępniane w formie zaświadczeń, duplikatów i kopii dokumentów