Lp. Data złożenia wniosku Przedmiot wniosku Wniosek Data udzielenia odpowiedzi Odpowiedź
1. 06.01.2019 Informacja o kosztach umów fakturach lub innych płatnościach i wynagrodzeniach dla Agencji Figaro która świadczyła usługi dla Gminy Zawiercie w okresie 2014-2018. do pobrania  17.01.2019  do pobrania
2. 09.01.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.: dlaczego prawoskręt z ul. Sienkiewicza na ul. Leśną nie został oddany do użytku? do pobrania

 17.01.2019

 do pobrania

3. 09.01.2019 Udostępnienie siatki bezpieczeństwa do Planu Zarządzania Kryzysowego. do pobrania

 14.12.2019

 do pobrania

4. 17.01.2019 Czy na obszarze Zawiercia została podjęta uchwała w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń oraz o wskazanie numeru uchwały oraz daty i miejsca jej publikacji?

do pobrania

do pobrania uzupełnienie

18.01.2019

do pobrania

do pobrania uzupełnienie

5. 18.01.2019 Odśnieżanie chodników przy ul. Łośnickiej. do pobrania  9.01.2019  do pobrania
6. 24.01.2019 Odpis protokołów z dnia 27.10.2017r. i 10.11.2017r. dot. wykonania termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Marszałkowskiej 34 w Zawerciu do pobrania  25.01.2019 do pobrania
7.

24.01.2019

01.09.2019

Wydane decyzje administracyjne w przedmiocie czasowego odebrania zwierząt właścicielowi w 2016,2017 i 2018 roku

uzupełnienie pytania

do pobrania

do pobrania

06.02.2019

04.09.2019

do pobrania

do pobrania

8. 25.01.2019 Udostępnienie oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej początek kadencji 2018-2023 i ośwadczenia majątkowego Prezydenta Miasta początek kadencji 2018-2023 do pobrania  25.01.2019  do pobrania
9. 29.01.2019 Udostępnienie pisma nr WNGMT.7021.6.6.2.2019.AM z dnia 23 stycznia 2019 r. do Powiatowego Zarządu Dróg.
Informację, czy urząd otrzymał pismo z Powiatowego Zarządu Dróg odnoszące się do pisma WNGMT.7021.6.6.1.2019.AM z 7 stycznia 2019 r. w sprawie chodników.
do pobrania 04.02.2019 do pobrania
10. 05.02.2019 Informacja na temat sposobu i skutków wykonywania zadania"opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie do pobrania 18.02.2019   do pobrania
11. 06.02.2019 Przesłanie zaproszenia do złożenia oferty cenowej dot. bieżącej eksploatacji i utrzymania fontann w Zawierciu. do pobrania 12.02.2019 do pobrania
12. 11.02.2019 Przedstawienie wysokości premii/ dodatkowych wynagrodzeń netto wpłaconej w miesiącach październik listopad grudzień 2018 roku osobom zatrudnionym na poszczególnych stanowiskach. do pobrania 25.02.2019   do pobrania
           
13. 11.02.2019 Podanie wykazu istniejących dokumentów planistycznych na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo wraz z podaniem okresu obowiązywania i aktu uchwalenia. do pobrania 14.02.2019 do pobrania
14. 14.02.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.: ilość udzielonych dopłat na wymianę ogrzewania na ekologiczne w 2018 r. do pobrania  26.02.2019  do pobrania
15. 14.02.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.: ilość pzreprowadzonych kontroli w związku z podejrzeniem wykroczenia z art. 191 ustawy o odpadach. do pobrania 18.02.2019 do pobrania
16.  04.03.2019 Udzielenie informacji dotyczącej prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu w roku 2018.  do pobrania 14.03.2019  do pobrania
17. 06.03.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.:1)Informacji na temat ilości mieszkańców powiatu zawierciańskiego (zameldowanych na stałe i czasowo) z podziałem na płeć i wiek z wyszczególnieniem dzieci w wieku od 0 do 2 lat oraz 2-6 lat na dzień 31 stycznia 2019 roku
2. Informacji o ilości miejsc wychowania przedszkolnego dla każdej z gmin powiatu z osobna
do pobrania  20.03.2019  do pobrania
18. 10.03.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.: ile kosztuje roczne utrzymanie targowiska miejskiego? do pobrania  18.03.2019  do pobrania
19. 11.03.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.: wysokość wynagrodzeń wypłaconych w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia wykonania wniosku na rzecz pracowników, zatrudnionych w ramach umowy o pracę. do pobrania 22.03.2019  do pobrania
20. 11.03.2019 Kompleksowa informacja na temat niedoszacowanych wydatków i projektów z uwzględnieniem nazw i kwot, które trzeba na bieżąco uregulować. do pobrania  25.03.2019  do pobrania
21. 13.03.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.: informacja o wynikach przetargów (licytacji) na najem lub dzierżawę, należących do Gminy nieruchomości gruntowych niezabudowanych (grunty). do pobrania  20.03.2019 do pobrania
22. 14.03.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.: wysokość wynagrodzeń wypłaconych w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia wykonania wniosku na rzecz pracowników, zatrudnionych w ramach umowy o pracę. do pobrania  22.03.2019  do pobrania
23. 18.03.2019 Wniosek składa sie z kilku pytań m.in.: udostępnienie ofert w postępowaniach w 2018 r. prowadzonych w trybie zamówień do kwoty wymienionej w art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych. do pobrania  25.03.2019  do pobrania
24. 19.03.2019  Podział części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018  do pobrania  28.03.2019  do pobrania
25. 21.03.2018 Wniosek składa sie z kilku pytań m.in.: czy w latach 2016-2019 Państwa jednostka samorządu terytorialnego emitowała obligacje? do pobrania  02.04.2019  do pobrania
26. 22.03.2019 Wniosek składa sie z kilku pytań m.in.:ile w ciągu ostatnich 4 latach było błędnie wydanych decyzji administracyjnych skutkujących wypłatą przez urząd odszkodowania poszkodowanym? do pobrania 02.04.2019   do pobrania
27. 24.03.2019 Udostęnienie umowy dzierżawy targowiska miejskiego Żabki podmiotowi prywatnemu. do pobrania  25.03.2019  do pobrania
28. 25.03.2019

Wniosek składa sie z kilku pytań m.in.: czy jednsotka korzysta z usług podmiotów zewnętrznych w zakresie świadczenia usługi Inspektora Ochrony Danych?

do pobrania  01.04.2019  do pobrania
29. 02.04.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.: jaki bank prowadzi obecnie obsługę bankową? do pobrania 09.04.2019   do pobrania
30. 02.04.2019 Wniosek składa sie z kilku pytań m.in.: przekazanie kserokopii wszystkich dokumentów wraz z załącznikami, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie konkursu o przyznanie dotacji "Organizacja uprawiania sportu 2019 r." do pobrania  17.04.2019  do pobrania (załączniki z uwagi na duży rozmiar są do wglądu w Centrum Organizacji Pozarządowej) 
31. 05.04.2019 Przekazanie kopii decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pozwoleniu dla inwestycji realizowanych na nieruchomości przy ul. Piłsudskiego do pobrania  12.04.2019  do pobrania
32. 11.04.2019 Podjęte przez Prezydenta działania, spotkania w sprawie budowy obwodnicy Zawiercia i oręby w okresie od 21.11.2018 r. do pobrania  25.04.2019  do pobrania
33. 11.04.2019 Udzielenie informacji dotyczącej operatora sieci telefonii komórkowej obsługującej urząd. do pobrania  18.04.2019  do pobrania
34. 11.04.2019 Wniosek składa się z kilku pytań dot. audytu wewnętrznego i audytora wewnętrznego. do pobrania  16.04.2019 do pobrania
35. 14.04.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.:odpis aktualnie obowiązujacej umowy z podmiotem usuwającym skutki zdarzeń drogowych. do pobrania  18.04.2019  do pobrania
36. 16.04.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.: czy urząd korzysta z usług podmiotów zewnętrznych w zakresie świadczenia usługi Inspektora Ochrony Danych? do pobrania  29.04.2019  do pobrania
37. 24.04.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.:udostępnienie kopii umowy dot. budowy trzech budynków komunalnych wielorodzinnych w Zawierciu przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej do pobrania 07.05.2019  do pobrania
38. 29.04.2019 Skany wniosków dyrektorów szkół o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2019 na zakup pomocy dydaktycznych skłądany w ramach rządowego programu "Aktywna Tablica". które wpłynęły do organu prowadzącego. do pobrania 07.05.2019   do pobrania
39. 29.04.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.: jakie nakłady pieniężne zostały poniesione na zakup nowych naszadzeń drzew w roku 2018? do pobrania  13.05.2019  do pobrania
40. 03.05.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.:liczba posiadanych komputerów i serwerów. do pobrania 09.05.2019   do pobrania
41. 06.05.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.: czy podmiot prowadzi BIP i pod jakimj adresem?, Z usług jakiego dostawcy podmiot korzysta? do pobrania  20.05.2019  do pobrania
42. 16.05.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.:dlaczego zapis video z konsultacji nie został opublikowany? do pobrania 30.05.2019   do pobrania
43 28.05.2019 Wyszczególnienie nazw operatorów z jakimi Urząd ma sygnowane umowy, ilości sygnowanych umów z danym operatorem, czasu wygaśnięcia umowy do pobrania 04.06.2019  do pobrania
44 27.05.2019 Dokumentacja dot. budowy gazociągu Ząbkowice-Częstochowa do pobrania 04.06.2019  do pobrania 
45 05.06.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.: ilości pism protestacyjnych dotyczących funkcjonowania lub planowanej budowy ferm norek, chlewni oraz kurników do pobrania 07.06.2019  do pobrania
46 06.06.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.: zmiany regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników

do pobrania

do pobrania uzupełnienie

02.07.2019   do pobrania
47 06.06.2019 Udostępnienie wykazu firm zarejestrowanych na terenie Miasta Zawiercia według stanu na koniec 2018 r. do pobrania  11.06.2019 do pobrania
48 11.06.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.: przyjęcia rezolucji/uchwały w sprawie projektu ustawy o wspieraniu rozwoju i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw do pobrania 13.06.2019  do pobrania 
49 11.06.2019 Skanu faktur za zakup energii elektrycznej,gazu umów na zakup energii elektrycznej i umów na zakup gazu do pobrania    
50 10.06.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.: kosztów organizacji Dnia Zawiercia w 2019 roku do pobrania

 19.06.2019

01.07.2019

do pobrania 

do pobrania 

51 12.06.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.: informacji o wyborach na sołtysów i przewodniczacych osiedli w 2019 r. do pobrania  18.06.2019       do pobrania
52 12.06.2019 Zapytanie o Inspektora Ochrony Danych do pobrania  17.06.2019      do pobrania
53 10.06.2019  Informacja o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego aktualnie obowiązującego dla działek. do pobrania 17.06.2019     do pobrania
54 15.06.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in.: podania przyczyn skażenia wody do pobrania  24.06.2019    do pobrania
55 19.06.2019 Informacja o zasadach postępowania w przypadku powzięcia informacji, iż woda wodociagowa nie jest zdatna do wykorzytywania. do pobrania  24.06.2019    do pobrania
56 19.06.2019 Zestawienie osób, z którymi rozwiązano stosunek pracy  (od 21.11.2018 r. do chwili obecnej). do pobrania  26.06.2019    do pobrania
57

19.06.2019

27.06.2019

Na jakich zasadach funkcjonuje młodzieżowy zastępca Prezydenta Miasta

Wniosek składa się z kilku pytań: Czy Pan Jakub Kosoń został objęty ubezpieczeniem zdrowotnym

do pobrania

do pobrania

 25.06.2019

02.07.2019

     do pobrania

     do pobrania

58 24.06.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in: Czy od dnia 21 listopada 2018r. został przeprowadzony audyt zewnętrzny w zakresie zarządzania oraz finansów? do pobrania  26.06.2019      do pobrania
59 25.06.2019 Czy państwa jednostka oraz jednostki podległe korzystają z usług podmiotów zewnętrznych w zakresie świadczenia usług Inspektora Ochrony Danych do pobrania  26.06.2019       do pobrania
60 02.07.2019 Wniosek składa się z kilku pytań m.in:Jaki był koszt zakupu wyposażenia do pokojów znajdujących się przy sekretariacie do pobrania  11.07.2019      do pobrania
61 09.07.2019 Wniosek składa się z kilku pytań: skany wszystkich faktur jakie wystawiła kancelaria berendowicz &berendowicz od dnia 21 listopada 2018 na obsługę prawną oraz zastępstwo procesowe. do pobrania  22.07.2019

     do pobrania

załączniki z uwagi na duży rozmiar sa do wglądu w Wydziale Obsługi Urzędu

62 09.07.2019 Wniosek składa się z kilku pytań : Ile wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszacych w trybie w/w ustawy złożyli do tej pory inwestorzy w Państwa gminie? do pobrania  12.07.2019        do pobrania
 63 12.07.2019 Wniosek składa się z kilku pytań: Czy na terenach powiatu zawierciańskiego eksplatowany jest gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia DN 400 CN 1,6 MPa relacji Szobiszowice - Ząbkowice (rok budowy 1958) do pobrania 17.07.2019       do pobrania
64 08.07.2019 Wniosek w postaci ankiety dotyczącej współpracy gmin z innymi podmiotami jak również jakosci działań instytucji publicznych na poziomie lokalnym do pobrania  19.07.2019       do pobrania
65 19.07.2019 Wniosek składa się z kilku pytań: udostępnienia umowy z firmą JUL-BUD "Modernizacja i adaptacja zdegradowanego budynku dawnej łaźni na Osiedlu TAZ w Zawierciu" zawartej 28.12.2019r. do pobrania  26.07.2019

      do pobrania

(załączniki z uwagi na duży rozmiar są do wglądu w Wydziale Obsługi Urzędu)

66 23.07.2019 Wniosek składa sie z kilku pytań: podanie sumy wynagrodzeń pracowników (naczelnik, pracownicy, oraz wszyscy zatrudnieni w UM w tym okresie radcowie prawni) nieistniejacego już Wydziału Obsługi Prwnej za wrzesień 2018 do pobrania  02.08.2019  do pobrania
67 23.07.2019 Wniosek składa się z kilku pytaż: Czy w tut. spółce zatrudniony /współpracuje na podstawie umowy cywilnoprawnej Przemysław Trepka, radny Rady Miejskiej w Zawierciu obecnej kadencji do pobrania  25.07.2019      do pobrania
68 22.07.2019 O jaki tryb przetargowy czy bezprzetargowy nastąpiła sprzedaz części drogi wewnętrznej należ?cej do Gminy do pobrania  29.07.2019      do pobrania
69 24.07.2019 Informacja składa się z kilku pytań: Czy Jakub Kosoń został upoważniony przez Prezydenta Miasta Zawiercie, jako administratora danych osobowych, do dokonywania w jego imieniu operacji polegajacych na przetwarzaniu danych osobowych do pobrania  05.08.2019      do pobrania
70 25.07.2019 Wniosek składa się z kilku pytań : informacjach podjętych przez Prezydenta w sprawie przystapienia Zawiercia do GZM do pobrania  01.08.2019     do pobrania
71 25.07.2019 Kto i na jakiej podstawie prawnej zapewni ciagłość władzy w Gminie Zawiercie w sytuacji okreslonej w art. 29g ustawy o samorzadzie gminy

do pobrania

do pobrania uzupełnione

 30.07.2019

02.08.2019

  do pobrania

  do pobrania

72 26.07.2019 Wniosek składa się z kilku pytań: Czy jednostka posiada stanowsko Archiwisty Zakładowego do pobrania  29.07.2019      do pobrania
73 26.05.2019 Wniosek składa sie z kilku pytań czy projekty uchwał analizowane są pod względem prawnym do pobrania  01.08.2019      do pobrania
74 27.07.2019 Wskazanie podstawy prawnej publikacji rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej na BIP do pobrania  31.07.2019     do pobrania
75 30.07.2019 Wniosek składa sie z kilku pytań: Kto z pracowników UM korzysta z dofinansowania do kształcenia na podstawie szkolnej formy kształcenia zgodnie z Paragrafem 11 Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych do pobrania  09.08.2019     do pobrania
76 30.07.2019 Wniosek dotyczy umów na budowę placu zabaw przy ul. Kredytowej w Zawierciu oraz budowę centralnego placu zabaw na terenie Parku Mickiewicza do pobrania  06.05.2019

    do pobrania

(Załaczniki z uwagi na duży rozmiar do wglądu w pokoju 223 UM)

77 02.08.2019 Winiosek składa się z kilku pytań: ile jednostek organizacyjnych gminy (wliczajac urząd) oraz spółek obsługuje firma DRAGO SERVICE do pobrania  13.08.2019  do pobrania
78 06.08.2019 Kto i na jakiej podstawie prawnej zapewni ciągłość władzy w przypadku przemijajacej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji Prezydenta Miasta, o której mowa w ustawie o samorządzie gminnym? do pobrania  08.08.2019  do pobrania
79 06.08.2019 Wniosek składa się z kilku pytań: Stan zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w okresie od 21.11.2018-06.08.2019 , ilość stażystów do pobrania  16.08.2019  do pobrania
80 07.08.2019 Czy miało miejsce zdarzenie, o którym pisał portal zawierciańskie.pl do pobrania  07.08.2019  do pobrania
81 06.08.2019 Skan faktur za zakup energi elektrycznej do pobrania

 08.08.2019

16.08.2019

 do pobrania

do pobrania

82 08.08.2019 Wniosek składa się z kilku pytań: Kto jest włąscicielem kładek nad rzeką Wartą? do pobrania  16.08.2019  do pobrania
83 10.08.2019 Wniosek składa się z kilku pytań: przeprowadzenie szkolenia do pobrania 22.08.2019 do pobrania
84 21.08.2019 Wniosek składa sie z kilku pytań: koszty utrzymania strony internetowej miasta oraz konsultacji społecznych do pobrania  29.08.2019  do pobrania
85 25.08.2019 Wniosek składa się z kilku pytań: remont przejścia podziemnego przy ul. 3 Maja do pobrania  03.09.2019  do pobrania
86 04.09.2019 Czy oferent realizuje postanowienia umowy? do pobrania  12.09.2019  do pobrania
87 09.09.2019 W sprawie spalania śmieci do pobrania  09.09.2019  do pobrania
88 07.09.2019 Wniosek składa się z kilku pytań: sprawa przejścia podziemnego przy ul. 3 Maja do pobrania  17.09.2019  do pobrania
89 09.09.2019 Warunki zabudowy i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji fotowoltanicznych do pobrania  16.09.2019  do pobrania
90 12.09.2019 Czy Urząd dysponuje miejscami na cele kampanii wyborczej do pobrania  24.09.2019  do pobrania
91 13.09.2019 Ile w mieści Częstochowa jest podmiotów, których właściciele są z powiatu Kłobuckiego do pobrania  19.09.2019  do pobrania
92 19.09.2019 Budowa zintegrowanych węzłów przsiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej (DIP)  w Zawierciu do pobrania  27.09.2019  do pobrania
93 20.09.2019 Ilu mieszkańców gminy wyjeżdża do pracy w Częstochowie do pobrania  23.09.2019  do pobrania
94 26.09.2019 Od kiedy Fundacja "Elementarz" jest organem prowadzącym placówkę oświatową w Państwa Gminie do pobrania  09.10.2019  do pobrania
95 14.10.2019 Płatności bezgotówkowe do pobrania  21.10.2019  do pobrania
96 16.10.2019 Elektroniczna faktura vat do pobrania  17.10.2019  do pobrania
97 21.10.2019 Czy firma Rathdowney dofinansowywała imprezy organizowane przez Urząd Miejski ?

do pobrania

uzupełnienie

 30.10.2019

02.11.2019

 do pobrania
98 23.10.2019 Planu zagospodarowania ul. Kamiennej do pobrania  24.10.2019  do pobrania
99 24.10.2019 Wniosek składa się z kilku pytań: w sprawie wiat przystankowych do pobrania  04.11.2019  do pobrania
100 28.10.2019 Ilość zatrudnionych osób w placówce osób do pobrania  30.10.2019  do pobrania
101 28.10.2019 Wydanych i procedowanych przez UM decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nieruchomości Orange Polska do pobrania

 31.10.2019

13.11.2019

 do pobrania

do pobrania

102 02.11.2019 Wpływ telefonów komórkowych na zdrowie do pobrania  08.11.2019  do pobrania
103 02.11.2019 Wniosek składa się z kilku pytań: Młodzieżowa Rada Miasta i jej działanie do pobrania  28.11.2019  do pobrania
104 03.11.2019 Siatka bezpieczeństwa z planu zarzadzania kryzysowego do pobrania  07.11.2019  do pobrania
105 05.11.2019 Siatka bezpieczeństwa z planu zarzadzania kryzysowego do pobrania  07.11.2019  do pobrania
106 04.11.2019 Siatka bezpieczeństwa z planu zarzadzania kryzysowego do pobrania  07.11.2019  do pobrania
107 18.11.2019 Siatka bezpieczeństwa z planu zarzadzania kryzysowego do pobrania  25.11.2019  do pobrania
108 21.11.2019 Siatka bezpieczeństwa z planu zarzadzania kryzysowego do pobrania  25.11.2019  do pobrania
109 22.11.2019 Plany dot. przyjęcia rezolucji / uchwały /stanowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych do pobrania  26.11.2019  do pobrania
110 25.11.2019 Opracowanie wersji wektorowej rysunku projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie do pobrania  28.11.2019  do pobrania
111 26.11.2019 Wniosek składa się z kilku pytań: czy w 2018 r. Gmina wykorzystała całą uzyskaną kwotę z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż i obrot alkoholem? do pobrania  26.11.2019  do pobrania
112 28.11.2019 Siatka bezpieczeństwa do pobrania  02.12.2019  do pobrania
113  28.11.2019  Wniosek składa sie z kilku pytań: dane lub wynki badań na temat natężenia ruchu samochodowego  do pobrania  09.12.2019  do pobrania
114  28.11.2019  Udostępnienie umowy z wykonawcą inwestycji "Przebudowa odcinka ul. Polskiej od skrzyżowania z ul. Łośnicką oraz remont kapitalny chodników na odcinu od skrzyżowania z ul. Przchodnią do skrzyzowania z ul. Sienkiewicza   do pobrania  05.12.2019  do pobrania
115 02.12.2019 Wniosek składa się z kilku pytań: Ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa Miasta Zawiercie do pobrania  09.12.2019  do pobrania
116 03.12.2019 Czy w miescie prowadzony jest monitoring powietrza do pobrania  09.12.2019  do pobrania
117 04.12.2019 Funkcjonowanie placówek "SENIOR+" do pobrania  09.12.2019  do pobrania
118 16.12.2019 Podjęcia uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury do pobrania  16.12.2019  do pobrania
119 19.12.2019 udostępnienia kopii dokumentów sporządzonych na potrzeby postępowania w sprawie przymusowego wykupu gruntów rolnych położonych w Zawierciu na terenie "Cerefisko i Kobylarz do pobrania  30.12.2019  do pobrania
120 30.12.2019 Wniosek składa się z kilku pytań: Czy Gmina zakupiła ziarna kukurydz, które przekazane zostały kołom łowieckim do pobrania  03.01.2020  do pobrania