Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego.
Posiada osobowość prawną i przysługują jej prawa własności i inne prawa majątkowe.
Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
Nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.
Organami nadzoru są Prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa.
Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność gminną tylko w przypadkach określonych ustawami.
Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych, dotyczących organizacji i funkcjonowania gminy, niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym prezydent obowiązany jest do przedłożenia Wojewodzie uchwał Rady Miejskiej w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.
Ponadto prezyent przedkłada w w/w terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały Rady Miejskiej i zarządzenia prezydenta objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej.
O ustroju Gminy stanowi jej statut.