Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

 

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).


Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Urząd Miejski w Zawierciu może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

·         żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;

·         Urząd Miejski w Zawierciu nie dysponuje żądaną informacją;

·         istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.


Jak dostarczyć wniosek:


Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Urzędu Miejskiego w Zawierciu w jeden z niżej wymienionych sposobów:

·         przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie,

·         złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Zawierciu ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie (holl),

·         przesłać  faxem na numer +48 32 67 215 13;

·         przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: urzad@zawiercie.eu,

·         w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP;

·         przesłać elektronicznie wykorzystując zamieszczony poniżej formularz.

Tryb odwoławczy:


Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Prezydenta Miasta, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie. 

W przypadku bezczynności urzędu wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.