Termin

Temat posiedzenia

Materiały przygotowują

 

 

 

Luty

Profilaktyka społeczna – zapobieganie alkoholizmowi i innym uzależnieniom -narkomania. Metody przeciwdziałania patologii Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015, Raport wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – wspólne posiedzenie z Komisją Samorządu i Ładu Publicznego

 

 

Pełn. Przez. ds. Rozw. Probl. Alkoh. i Narkomanii

Klub AA

 

Marzec

Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - posiedzenie wyjazdowe

PCPR

 

Kwiecień

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu

    miasta za 2014 r. – w zakresie właściwości

    Komisji.

2. Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy  

    Społecznej.

3. Badania profilaktyczne dzieci i młodzieży

Prezydent Miasta

 

 

MOPS

 

ZLA

Maj

1. Przygotowanie kąpielisk w Zawierciu pod

   względem sanitarnym przed okresem

   wakacyjnym.

2.Wakacje w mieście, ze szczególnym

    uwzględnieniem propozycji dla rodzin

    wielodzietnych.    

 

OSiR

 

OSiR

MOK

MOPS

 

Czerwiec

1. Sytuacja na rynku pracy oraz działania

    podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy –

    bezrobocie w aspekcie nowych narzędzi.

    Zasady współpracy z firmami prowadzącymi

    działalność na terenie gminy – wspólne

    posiedzenie z Komisją Samorządu i Ładu

    Publicznego 

2. Funkcjonowanie służby zdrowia na terenie    

    miasta Zawiercie

Powiatowy Urząd Pracy

 

 

 

 

 

 

ZLA, Szpital Powiatowy

Sierpień

1.Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I     

   półrocze 2015 roku

2. Współpraca Gminy z organizacjami

   pozarządowymi w zakresie opieki zdrowotnej

Prezydent Miasta

 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta d.s. organizacji pozarządowych

 


 

Wrzesień

Działalność Poradni Psychologiczno –

Pedagogicznej. Zadania i możliwości realizacji.

Poradnia Psychologiczno –Pedagogicznej

Październik

Informacja o działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Szpital Powiatowy w Zawierciu

 

Listopad

Działalność Domu Pomocy Społecznej

 (ul. Rzemieślnicza) – posiedzenie wyjazdowe

DPS

 

Grudzień

1. Analiza projektu budżetu miasta na 2016 r.

    w zakresie właściwości Komisji.

2. Propozycje do planu pracy Komisji na 2016 r.

3. Podsumowanie działalności Komisji za 2015 r.

Prezydent Miasta

 

Komisja