w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Zawiercia dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Zawierciu