Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dyrektor : Jacek Latko

adres: ul. Moniuszki 10

telefon: 32 67-243-37    

http://www.osir.net.pl/  

http://www.bip.osir.net.pl/

NIP : 649-19-87-928STATUT

OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

W ZAWIERCIU

 

Rozdział I

PODSTAWA PRAWNE DZIAŁANIA

§ 1

Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Zawierciu, zwany dalej „Ośrodkiem”, działa na podstawie:

·         ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 2001 roku ( t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594. ),

·         ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ( t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ),

·         ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku ( t. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 127, poz. 857 z późn. zm. ),

·         Statutu Miasta Zawiercie uchwalonego uchwałą nr LIV/658/10 Rady Miejskiej w Zawierciu  z dnia 30 czerwca 2010 roku,

·         innych przepisów prawa.

Rozdział II

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną, działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 3

Ośrodek realizuje zadania statutowe w obiektach przekazanych mu do używania a szczególności w :

 

1)    kompleksie obiektów przy ul. Moniuszki,

2)    hali widowiskowo- sportowej przy ul. Blanowskiej,

3)    kompleksie obiektów przy ul. Wierzbowej,

4)    krytej pływalni przy ul. Pomorskiej,

§ 4

Terenem działania Ośrodka jest miasto Zawiercie.

§ 5

Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

Rozdział III

CEL, PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 6

1.    Przedmiotem działalności Ośrodka jest realizacja zadań własnych Gminy Zawiercie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, administrowanie oraz zarządzanie obiektami i terenami rekreacyjnymi a także urządzeniami sportowymi stanowiącymi mienie komunalne miasta Zawiercie.

2.    Ośrodek prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie sportu, rekreacji i turystyki, zgodnie z zamierzeniami samorządu gminnego.

3.    Działalność Ośrodka musi być prowadzona w sposób zapewniający optymalne zaspokajanie potrzeb społecznych oraz efektywne wykorzystanie powierzonego mienia.

§ 7

Do podstawowych zadań Ośrodka należą w szczególności:

1)    Zaspokajanie potrzeb mieszkańców Zawiercia w zakresie sportu i rekreacji poprzez:

a)    Propagowanie kultury fizycznej i zdrowego trybu życia w zakresie rekreacji ruchowej

b)    Udostępnianie posiadanej bazy sportowej i rekreacyjnej klubom sportowym oraz mieszkańcom na zasadach określonych dla poszczególnych obiektów.

c)    Współdziałanie z organizacjami kultury fizycznej i sportu, zakładami pracy, związkami zawodowymi, instytucjami i organizacjami społecznymi, działającymi na terenie miasta Zawiercie.

 

2)    Organizacja imprez rekreacyjnych i sportowych , a w tym:

a)    Współpraca z podmiotami wykonującymi zadania z zakresu kultury fizycznej

b)    Rozwijanie i promowanie rekreacji oraz form aktywnego wypoczynku, obejmujących osoby dorosłe, młodzież i dzieci, w tym także osoby niepełnosprawne

c)    Promowanie i popularyzacja rodzinnego uczestnictwa w imprezach sportowo – rekreacyjnych

3)    Utrzymywanie terenów rekreacyjnych, obiektów i urządzeń sportowych, prowadzenie działalności remontowej i konserwacji w obiektach sportowo – rekreacyjnych

4)    Prowadzenie prac inwestycyjnych w obiektach sportowo – rekreacyjnych

5)    Umożliwianie korzystania z bazy sportowej i rekreacyjnej klubom i związkom sportowym, placówkom oświaty oraz innym organizacją kultury fizycznej

6)    Przygotowywanie sportowych i rekreacyjnych obiektów sportowych do sezonu oraz bieżąca kontrola funkcjonowania

7)    Organizowanie zawodów sportowych

8)    Prowadzenie bazy noclegowej związanej z realizacją zadań

9)    Prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej zmierzającej do realizacji zadań Ośrodka

10) Organizowanie festynów miejskich w zarządzanych obiektach

11) Prowadzenie działalności szkoleniowej z zakresu sportu, rekreacji i turystyki.

Rozdział IV

ORGANIZACJA OŚRODKA

§8

1.    Ośrodkiem kieruje Dyrektor przy pomocy zastępcy Dyrektora.

2.    Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Zawiercie

§9

1.    Regulamin Ośrodka określa szczegółową strukturę organizacyjną, zakres działania, podział czynności i odpowiedzialność osób zatrudnionych.

2.    Regulamin organizacyjny Ośrodka zatwierdza Prezydent Miasta Zawiercie na wniosek Dyrektora Ośrodka

 

 

Rozdział V

GOSPODARKA FINANSOWA

§10

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

 

§11

Ośrodek prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego.

§12

Szczegółową działalność Ośrodka w zakresie planowania i sprawozdawczości statystycznej, finansowania i rozliczania z budżetem, tworzenia i dysponowania funduszami oraz ustalania cen regulują odrębne przepisy prawne.

Rozdział VI

MIENIE KOMUNALNE

§13

1.    Mienie Ośrodka stanowi mienie komunalne.

2.    Ośrodek gospodaruje mieniem komunalnym oraz zapewnia jego prawidłową eksploatację i ochronę.

3.    Ośrodek jest zobowiązany jest do efektywnego gospodarowania mieniem, o którym mowa w pkt. 2 w czasie, gdy nie jest ono wykorzystywane dla celów określonych w §6 i 7.

 

Rozdział VII

NADZÓR NAD OŚRODKIEM

§14

Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta Zawiercia.

 

§15

Dyrektor Ośrodka przedstawia roczne sprawozdanie organom gminy z działalności Ośrodka.

 

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§16

1.    Statut Ośrodka uchwala Rada Miejska w Zawierciu.

2.    Zmiana postanowień statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.

Metadane

Źródło informacji:Adminisrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adminisrator
Data wprowadzenia:2011-05-07 22:29:40
Opublikował:Adminisrator
Data publikacji:2011-05-07 22:30:45
Ostatnia zmiana:2018-11-28 12:46:14
Ilość wyświetleń:4886
Urząd Miejski w Zawierciu
Leśna 2, 42-400 Zawiercie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij