Nr GN. 6840.1.25.14.RP                                                                Zawiercie, dnia 17.07.2014 r.

 

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności

 nieruchomości o nr. ew. 1042/11, karta mapy 6, obr. Marciszów położonej w Zawierciu

 

 

I.                   Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności  nieruchomości:

 

1.       Nr ew. działki 1042/11, karta mapy 6, obręb Marciszów

·         Powierzchnia nieruchomości: 6130 m2

·         Księga Wieczysta: CZ1Z/00046498/3

·         Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: RIIIb, RIVa, ŁIV

·       Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, porośnięta trawą. Dojazd do nieruchomości z ulicy Myśliwskiej. Uzbrojenie w drodze – instalacja elektryczna, wodna, kanalizacja sanitarna. Przez działkę przebiega gazociąg.

·         Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Zawiercie dla obszaru obejmującego Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A” nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem „5PU” – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

·         Kształt działki: zbliżony do trapezu

·         Cena wywoławcza nieruchomości: 263.200,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych w tym 23 % podatku VAT)

·         Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.

·         Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

·         Wadium: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w formie pieniężnej.

 

 

II.                Pisemna oferta powinna zawierać:

 

1.      Imię, nazwisko, adres, PESEL, NIP w przypadku osób fizycznych.

2.      Imię, nazwisko, siedzibę, PESEL, NIP, wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (nie starszy niż trzymiesięczny licząc od dnia złożenia oferty) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

3.      Nazwę, siedzibę, odpis (nie starszy niż trzymiesięczny licząc od daty złożenia oferty) z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku podmiotów wpisanych do KRS. 
W przypadku cudzoziemców (w myśl ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) – uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego odpisy z właściwego rejestru.

4.      Kserokopia dowodu osobistego.

5.      Pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym.

6.      Oznaczenie działki.

7.      Datę sporządzenia oferty i podpisy osób składających ofertę.

8.      Oferowaną cenę wyższą od ceny wywoławczej i sposób jej zapłaty.

9.      Koncepcję architektoniczno-urbanistyczną i zagospodarowania nieruchomości wraz z opisem technicznym planowanej inwestycji i harmonogramem jej realizacji.

10.  Oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

11.  Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń.

12.  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wniesienia wadium.

13.  Wszystkie załączone do oferty dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

III.             Wybór najkorzystniejszej oferty przez Komisję przetargową będzie dokonywany na podstawie następujących kryteriów:

- zaoferowana cena – 40 %

- opis planowanej inwestycji (koncepcja zagospodarowania nieruchomości) – 60 %

 

IV.              Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 22 sierpnia 2014 roku godzina 15:00 w zaklejonej kopercie z napisem ,,Oferta przetargowa na sprzedaż nieruchomości nr 1042/11, karta mapy 6, obręb Marciszów – nie otwierać” w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Zawierciu ul Leśna 2. Oferent proszony jest o zamieszczenie na kopercie swojego imienia, nazwiska i adresu lub nazwy oraz siedziby, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

pani Martyna Czapla, pan Robert Peciak tel. 32 67-222-53.

 

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Nr konta 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 w terminie do dnia 22 sierpnia 2014 roku.  Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Część jawna przetargu w obecności oferentów odbędzie się w dniu 28 sierpnia
2014 roku o godz. 9.00 w Sali narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego
w Zawierciu, ul. Leśna 2.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi. Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowych nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r Nr 207 poz.2108 ze zmianami).

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej: www.zawiercie.eu (zakładka Biuletyn Informacji Publicznej ( BIP) – informacje – przetargi).