Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dyrektor: Justyna Miszczyk

adres: ul. Piłsudskiego 47

http://mopszawiercie.pl/

http://bip.mopszawiercie.pl/

telefon: 32 67-221-34      

NIP: 649-16-29-614


STATUT

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W ZAWIERCIU

 

Rozdział I

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA

§ 1

Ośrodek działa na podstawie niniejszego statutu oraz obowiązujących przepisów prawa,
a w szczególności:

1)    Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 )

2)    Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 )

3)    Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 182 z późn. zm. )

4)    Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( t. j. Dz. U. z 2006 roku, Nr 139, poz. 992 z późn. zm. )

5)    Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
( t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 1228 z późn. zm. )

6)    Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 135 z póżn. zm. )

7)    Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( t. j. Dz. U. z 2004 roku,
Nr 256,  poz. 2572 z późn. zm. )

8)    Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych ( t. j. Dz. U.
z 2001 roku, Nr 71, poz. 734 z późn. zm. )

9)    Ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( t. j. Dz. U. z 2005roku, Nr 180, poz. 1493 z późn. zm. )

10) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. )

11) Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym ( t. j. Dz. U. z 2011 roku, Nr 43, poz. 225 z późn. zm. )

 

12) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 674 z późn. zm. )

Rozdział II

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, zwany dalej „ Ośrodkiem” jest gminna jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działająca jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Zawiercie.

§ 3

1.    Siedzibą Ośrodka i obszarem jego działania jest Gmina Zawiercie.

2.    Ośrodek ma swoją siedzibę przy ul . Piłsudskiego 47 w Zawierciu.

§ 4

Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

Rozdział III

CEL, ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 5

Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz w miarę możliwości doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

§ 6

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

1)    Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

2)    Praca socjalna,

 

 

 

3)    Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,

4)    Realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych

5)    Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb

6)    Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń

§ 7

Cele i zadania Ośrodka zostały szczegółowo wymienione w aktach prawnych powołanych w   § 1 niniejszego statutu.

§ 8

W celu realizacji zadań pomocy społecznej ośrodek współdziała z instytucjami, organizacjami, kościołem, związkami wyznaniowymi oraz zakładami pracy.

Rozdział IV

ORGANIZACJA OŚRODKA

§ 9

1.    Ośrodkiem kieruje Dyrektor przy pomocy zastępcy Dyrektora.

2.    Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Zawiercie

§ 10

1.    Dyrektor ustala organizację wewnętrzną Ośrodka w formie regulaminu organizacyjnego, wprowadzanego zarządzeniem.

2.    Regulamin Ośrodka określa szczegółowo jego strukturę organizacyjną, zakres działania, podział czynności i odpowiedzialność osób zatrudnionych.

Rozdział V

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 11

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy Zawiercie, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

 

§ 12

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy uchwalony przez Radę Miejską w Zawierciu uchwałą budżetową.

§ 13

Ośrodek jest upoważniony do przyjmowania darowizn rzeczowych przeznaczonych na działalność statutową.

Rozdział VI

MIENIE KOMUNALNE

§14

1.    Mienie Ośrodka stanowi mienie komunalne Gminy Zawiercie.

2.    Ośrodek jest zobowiązany do gospodarowania mieniem z należytą starannością, a w szczególności do właściwego jego wykorzystania, prowadzenia ewidencji i przeprowadzania okresowych inwentaryzacji, dokonywania umorzeń i przeszacowań oraz zapobiegania dekapitalizacji. 

§15

Dyrektor Ośrodka decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, w które wyposażony jest Ośrodek, przy zachowaniu wymogów przewidzianych przepisami prawa i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

 

Rozdział VII

NADZÓR NAD OŚRODKIEM

§16

Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta Zawiercie.

§17

Kontroli i oceny pracy Dyrektora dokonuje Prezydent Miasta Zawiercie.

 

§18

Dyrektor Ośrodka przedstawia roczne sprawozdanie z działalności Ośrodka Radzie Miejskiej w Zawierciu.

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§19

1.    Statut Ośrodka uchwala Rada Miejska w Zawierciu.

2.    Zmiana postanowień statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.

 

Metadane

Źródło informacji:Adminisrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adminisrator
Data wprowadzenia:2011-05-07 22:29:20
Opublikował:Adminisrator
Data publikacji:2011-05-07 22:30:45
Ostatnia zmiana:2019-01-30 10:11:31
Ilość wyświetleń:4248
Urząd Miejski w Zawierciu
Leśna 2, 42-400 Zawiercie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij