Zawiercie, dnia 27.05.2014

 

Nr GN.6840. 1.8.14.MC

 

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej

przy ulicy Snopkiewiczówny, obręb Łośnice

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość:

 

1.       Nr ew. działki 406/7, karta mapy 7, obręb Łośnice

·         Powierzchnia nieruchomości: 834 m2

·         Księga Wieczysta: CZ1Z/00026554/8

·         Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów:  Bp

·       Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona. Ulica Snopkiewiczówny posiada uzbrojenie w instalacje elektryczną, wodną, kanalizacje sanitarną lub deszczową. Ukształtowanie terenu – teren płaski.

·         Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru obejmującego dzielnice Blanowice, Borowe Pole, Kromołów i Warty przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem 70 MN3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

·         Cena wywoławcza nieruchomości: 68.300,00 zł w tym 23 % podatku VAT  (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych w tym 23 % podatku VAT)

·         Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.

·         Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

·         Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

·         Wadium: 13.000,00 zł ( słownie: trzynaście tysięcy złotych) w formie pieniężnej.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Pani Martyna Czapla, Pan Robert Peciak tel. 32 67-222-53.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2014r w Sali narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 10 00.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium
 w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805  w terminie do dnia 24 czerwca 2014 r.  Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

  1. Dowodu wpłaty wadium.
  2. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie posiadający ustawową wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pisemną zgodę współmałżonka na uczestnictwo w przetargu. W przypadku

 

rozdzielności majątkowej małżeńskiej uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rozdzielności majątkowej. Wzór zgody małżonka na

uczestnictwo w przetargu oraz oświadczenia o rozdzielności majątkowej załączony jest do ogłoszenia o przetargu.

  1. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą- dowodu tożsamości i zaświadczenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  2. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik, powinien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo sporządzone w formie aktu notarialnego lub z uwierzytelnionym przez notariusza podpisem mocodawcy.

Aktualny wypis z rejestru powinien być nie starszy niż 3 miesiące przed datą przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

 

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (
t.j. Dz. U. z 2014r, poz. 518 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U.
z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami ).