w sprawie zmiany uchwały nr V/46/03 Rady Miejskiej w Z-ciu z dn.11.02.2003 r.w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych środkami komunikacji miejskiej