Zawiercie, dnia 08.11.2013r

Nr GN.6840. 2.22 .13.MC

 

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
o nr ew. 2713/1  położonej przy ulicy Przyjaźni 71, obręb Blanowice

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość:

 

Nr ew. działki: 2713/1, karta mapy 8, obręb Blanowice

·         Powierzchnia nieruchomości: 254 m2

·         Księga Wieczysta: CZ1Z/00004477/4

·         Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów:  B

·          Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem niemieszkalnym, niepodpiwniczonym, 1-kondygnacyjnym z poddaszem w części użytkowym z parterową dobudówka na tyłach budynku. Powierzchnia użytkowa całego budynku wynosi 121,13 m2 w tym parter 93,94 m2, poddasze 27,19 m2. W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia i ubytki. Stan techniczny budynku awaryjny. Ściany konstrukcyjne i działowe murowane z cegły, dach dwuspadowy, więźba dachowa drewniana. Pokrycie dachu papą na lepiku. Schody konstrukcji drewnianej. Stolarka okienna drewniana. Instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, piec piekarniczy ceramiczny. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, malowane farbami. Tynki zewnętrzne cementowo – wapienne. Ściany szczytowe postawione są w granicach działki. Do ściany zachodniej przylega zabudowa sąsiednia nieruchomości. Teren wyniesiony w kierunku południowym.

·         Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem ,,11 MNU1” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, ,,3KDZ1” – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej.

·         Kształt działki: czworobok, regularny

·         Cena wywoławcza nieruchomości: 11.450,00 zł słownie: jedenaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych ( zwolniona z podatku VAT )

·         Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń

·         Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań

·         Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

·         Wadium: 2.000 zł  słownie: dwa tysiące złotych w formie pieniężnej

·         Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Administracją Domów Mieszkalnych I ul. Westerplatte 19, 42-400 Zawiercie tel. 32 67 213 76.

 

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Pani Martyna Czapla, Pan Robert Peciak tel. 32 67-222-53

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12.12.2013 r. w Sali narad ( na parterze ) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o  godzinie 9 00.

 

 Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805  w terminie do dnia 06.12.2013 r. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

1.      Dowodu wpłaty wadium.

2.      W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie posiadający ustawową wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pisemną zgodę współmałżonka na uczestnictwo w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rozdzielności majątkowej. Wzór zgody małżonka na uczestnictwo w przetargu oraz oświadczenia o rozdzielności majątkowej załączony jest do ogłoszenia o przetargu.

3.      W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4.      W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Aktualny wypis z rejestru powinien być nie starszy niż 3 miesiące przed datą przetargu.

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo sporządzone w formie aktu notarialnego lub z uwierzytelnionym przez notariusza podpisem mocodawcy.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U.
z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami ).