Zawiercie, dnia  13.06.2013r

Nr GN.6840.2.10.13.MC

 

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
o nr ew. 1177/2 o powierzchni 373 m2 położonej przy ulicy Rynek 16, obręb Kromołów

 

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana:

 

Nr ew. działki: 1177/2, karta mapy 6, obręb Kromołów

·         Powierzchnia nieruchomości: 373 m2

·         Księga Wieczysta: CZ1Z/00031167/6

·         Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów:  B

·         Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, zabudowana, ogrodzona. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 283,61 m2. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły z poddaszem nieużytkowym, dobudówka ( od strony północnej) – klatka schodowa i sanitariaty ze stropodachem. Budynek przylega od strony zachodniej do budynku sąsiedniego. Na działce 1177/2 znajduje się również budynek gospodarczy o konstrukcji tradycyjnej murowanej, jednokondygnacyjny o pow. 14,1 m2. Nieruchomość uzbrojona jest w sieć energii elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej.

·         Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego m.in. dzielnicę Borowe Pole, Blanowice, Kromołów i Warty nieruchomość oznaczona jest symbolem ,,4MNU2” – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, 11 KDD3 fragmentarycznie tereny dróg publicznych klasy dojazdowej. Budynek usługowy objęty jest ochrona konserwatorską.

·         Kształt działki: regularny

·         Cena wywoławcza nieruchomości: 304.000,00 zł ( słownie: trzysta cztery tysiące złotych zwolniona z podatku VAT )

·         Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń

·         Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań

·         Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych

·         Wadium: 50.000,00 zł w formie pieniężnej (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

·         Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Administracją Domów Mieszkalnych I ul. Westerplatte 19, 42-400 Zawiercie tel. 32 67 213 76.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Pani Martyna Czapla, Pan Robert Peciak, tel. 32 67-222-53 .

 

Przetarg odbędzie się w dniu 5 września 2013r. w Sali narad ( na parterze ) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o  godzinie 9 00.

 

 Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium z dopiskiem „Przetarg dz. nr 1177/2”, w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr konta 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 w terminie do dnia 30 sierpnia 2013  r.  Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

  1. Dowodu wpłaty wadium

2.      W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on  przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne  pełnomocnictwo sporządzone w formie aktu notarialnego  lub z podpisem notarialnie poświadczonym.

  1. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium może być wpłacone przez jednego małżonka, który winien przystąpić do przetargu. Notarialna umowa sprzedaży podpisywana jest przez oboje małżonków.
  2. W przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – oryginał aktualnego wypisu z rejestru, właściwego pełnomocnictwa, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami ).

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.eu (zakładka Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) – informacje – przetargi).