Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej przy ulicy Paderewskiego 41/50 w Zawierciu

Nr GN.6840. 2.7.13.RP                                                      Zawiercie, dnia  13.05.2013 r.

 

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej przy ulicy Paderewskiego 41/50 w Zawierciu

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość:

 

1.       Odrębna własność lokalu mieszkalnego nr 50 znajdującego się w budynku wielorodzinnym nr 41 przy ulicy Ignacego Paderewskiego w Zawierciu wraz ze współużytkowaniem wieczystym gruntu o numerach ewidencyjnych 29/23, 29/24, 29/25, karta mapy 40, obręb Zawiercie.

·         Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego – 36,80 m2, powierzchnia przynależna – piwnica 3,48 m2

·         Księga Wieczysta lokalu: CZ1Z/00054504/8

Księga Wieczysta gruntu: CZ1Z/00003604/7

·         Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów:  B

·         Opis nieruchomości: lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, usytuowany jest na I piętrze. Z własnością w/w lokalu związany jest udział wynoszący 0,0056 części w nieruchomości wspólnej tj. prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego numerami ewidencyjnymi 29/23, 29/24, 29/25 (karta mapy 40) o powierzchni 6828 m2 oraz współwłasność w częściach wspólnych budynku wielorodzinnego przy ulicy Ignacego Paderewskiego 41. Lokal wyposażony jest w instalacje wewnętrzne: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczna, gazową, wentylacyjną, centralnego ogrzewania. Ciepła woda z piecyka gazowego. Na ścianie tynki cementowo wapienne, ściany malowane. W łazience podstawowy biały montaż.

·         Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru Śródmieście przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym  jako tereny zabudowy mieszkaniowej.

·         Kształt działki: regularny, układ mieszkania typowy.

·         Przyszły nabywca będzie zobowiązany do uiszczania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego płatnej do 31 marca każdego roku kalendarzowego w wysokości 17,82 zł.

·         Cena wywoławcza nieruchomości: 66.718,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemnaście złotych cena zwolniona z podatku VAT).

·         Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.

·         Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

·         Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

·         Wadium: 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych) w formie pieniężnej.

·         Przedmiotowy lokal można oglądać w dniach 4 i 5 czerwca 2013 r. w godzinach od 10.00 do 12.00

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

pani Martyna Czapla, pan Robert Peciak tel. 32 67-222-53.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 19.06.2013 r. w Sali narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 9.00.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium
z dopiskiem „Przetarg – Paderewskiego 41/50” w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Nr 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 w terminie do dnia 13.06.2013 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

  1. Dowodu wpłaty wadium.
  2. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo sporządzone w formie aktu notarialnego lub z uwierzytelnionym przez notariusza podpisem mocodawcy.
  3. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium może być wpłacone przez jednego małżonka, który winien przystąpić do przetargu. Notarialna umowa sprzedaży podpisywana jest przez oboje małżonków.
  4. W przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – oryginał aktualnego wypisu z rejestru, właściwego pełnomocnictwa, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U.
z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami ).

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.eu (zakładka Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) – informacje – przetargi).

Załączniki

ogloszenie - lokal ul. Paderewskiego 41_50 (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Robert Peciak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Robert Peciak
Data wprowadzenia:2013-05-13 09:58:44
Opublikował:Robert Peciak
Data publikacji:2013-05-13 10:01:10
Ostatnia zmiana:2013-05-13 10:01:26
Ilość wyświetleń:799

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij