Nr GN.6840.2.3.13.MC

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Zawierciu do właścicieli nieruchomości sąsiednich

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość:

 

1.    Nr ew. działki 3773/4, karta mapy 17, obręb Kromołów

·         Powierzchnia nieruchomości: 255 m2

·         Księga Wieczysta: CZ1Z/00031167/6

·         Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów:  ŁV

·       Opis nieruchomości: działka niezabudowana i niezagospodarowana, zlokalizowana w otoczeniu terenów łąk. Teren podmokły. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi.

·         Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów Blanowice, Borowe Pole, Kromołów i Warty przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem 7Z11- teren zieleni izolacyjnej.

·         Kształt działki:  kształt zbliżony do prostokąta.

·         Cena wywoławcza nieruchomości: 2.360,00 zł ( słownie: dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych zwolniona z podatku VAT )

·         Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.

·         Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

·         Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

·         Wadium: 400  zł w formie pieniężnej.

 

Z uwagi na brak dostępu działki 3773/4 do drogi publicznej, wybrano formę przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.
W związku z tym, w przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie właściciele działek przyległych tj. działki 3773/3, 3773/5, 3772/1, 3771/3, karta mapy 17, obręb Kromołów.

 

 

Osoby uprawnione, zainteresowane kupnem nieruchomości zobowiązane są do:

 

1.    Wniesienia wadium w podanej wysokości z dopiskiem ,,Przetarg dz. nr 3773/4” na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 w terminie do dnia 17.04.2013r.  Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

 

2.    Złożenia do dnia 17.04.2013r w pokoju nr 220, II piętro Urzędu Miejskiego w Zawierciu w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Przetarg dz. nr 3773/4”

-    pisemnego zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym

-    dowodu wpłaty wadium

  -  kserokopia dowodu osobistego

- oryginał odpisu z księgi wieczystej potwierdzającego prawo własności lub prawo   użytkowania wieczystego nieruchomości przyległej do zbywanej nieruchomości (dotyczy działek nr 3773/3, 3773/5, 3772/1, 3771/3). Wymagana aktualność odpisu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu).

 

W przypadku udziału małżonków, których obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa do przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jedno z małżonków wraz z pełnomocnictwem sporządzonym w formie aktu notarialnego lub z uwierzytelnionym przez notariusza podpisem mocodawcy. W przypadku współwłasności nieruchomości przyległej, do przetargu muszą przystąpić zgodnie wszyscy współwłaściciele bądź pełnomocnik tych osób. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego lub z  uwierzytelnionym przez notariusza podpisem mocodawcy.

W przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – oryginał aktualnego wypisu z rejestru, właściwego pełnomocnictwa, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

 

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona w dniu 23.04.2013r na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu – II piętro.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25.04.2013r o godzinie 9 00 w Urzędzie Miejskim w Zawierciu ul. Leśna 2, sala narad na parterze.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Pani Martyna Czapla, Pan Robert Peciak tel. 32 67-222-53.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U.
z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami ).

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.eu (zakładka Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) – informacje – przetargi).