Zawiercie, dnia 10.08.2012

Nr GN.6840.1.12.12.MC

 

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej

 w Zawierciu, obręb Kosowska Niwa do właścicieli nieruchomości sąsiednich

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość:

 

1.       Nr ew. działki 800/5  karta mapy 1, obręb Kosowska Niwa

·         Powierzchnia nieruchomości: 202 m2

·         Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7

·         Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów:  RVI

·       Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.

·         Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem ZI – teren zieleni izolacyjnej, 8 MN – teren zabudowy mieszkaniowej.

·         Kształt działki:  kształt regularny, zbliżony do prostokąta.

·         Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.

·         Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

·         Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

·         Cena wywoławcza nieruchomości: 5.400,00 zł ( podatek VAT w wysokości 23 % został doliczony do terenu oznaczonego symbolem ,,8MN”, teren oznaczony symbolem ,,ZI” jest zwolniony z podatku VAT) )

·         Wadium: 1 000,00 zł w formie pieniężnej.

 

Z uwagi na brak dostępu niniejszej nieruchomości do drogi publicznej, wybrano formę przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych. W związku z tym, w przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie właściciele działek przyległych tj. dz. 373, 137/2, karta mapy 1, obręb Kosowska Niwa.

 

W przetargu mogą brać udział osoby, które spełniają następujące warunki:

  1. Wniosą wadium w podanej wysokości z dopiskiem „Przetarg dz. nr 800/5”  na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Nr 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 w terminie do dnia 10 września 2012r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium może być wpłacone przez jednego małżonka, który winien przystąpić do przetargu. Notarialna umowa sprzedaży podpisywana jest przez oboje małżonków.

 

  1. Złożą do dnia 10 września 2012r do godz. 15 00 w pokoju nr 220, II piętro Urzędu Miejskiego w Zawierciu pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym z kopią dowodu osobistego, dowodem wpłaty wadium oraz dowodem potwierdzającym spełnienie warunku wskazanego powyżej, tj. oryginał aktualnego wypisu z rejestru gruntów dla działki, której są właścicielem.

 

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu – II piętro w dniu 12 września 2012r.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 13 września 2012r o godzinie 9 00 w Urzędzie Miejskim w Zawierciu ul. Leśna 2, sala narad na parterze.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Pani Martyna Czapla, Pani Katarzyna Danecka – Żelezik, tel. 32 67-222-53.

 

Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej, przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości. Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo sporządzone w formie aktu notarialnego lub z uwierzytelnionym przez notariusza podpisem mocodawcy.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U.
z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami ).

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.eu (zakładka Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) – informacje – przetargi).