Zawiercie, dnia 13.12.2011

Nr GN.6840. 149.2011.MC

 

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny ograniczony do rolników Gminy Zawiercie  na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Zawierciu, obręb Kromołów

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość:

 

Nr ew. działki 200/59, karta mapy 2, obręb Kromołów

·         Powierzchnia nieruchomości: 1,1284 ha

·         Księga Wieczysta: CZ1Z/00051508/5

·         Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów:  RVb, RVI.

·       Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana,niezagospodarowana.

·         Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru Blanowice przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem 5R3 – tereny rolnicze.

·         Kształt działki:  teren równy, kształt regularny.

·         Cena wywoławcza nieruchomości: 23.000,00 zł ( zwolniona z  podatku VAT )

·         Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.

·         Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

·         Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

·         Wadium: 4.000,00 zł w formie pieniężnej.

 

Ograniczenie przetargu do rolników Gminy Zawiercie ma na celu poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych Gminy Zawiercie

Przetarg na sprzedaż nieruchomości 200/59 odbędzie się w Sali narad na parterze Urzędu Miejskiego w Zawierciu w dniu 1 lutego 2012 r o godzinie 9 00.

 

Osoby zamierzające uczestniczyć w ustnym przetargu ograniczonym dla rolników Gminy Zawiercie powinny przedłożyć dokument z którego wynika, że dana osoba jest rolnikiem Gminy Zawiercie. Za rolnika uważa się pełnoletnią osobę fizyczną lub osobę prawną prowadzącą gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 1,00 ha fizycznego lub przeliczeniowego. Potwierdzeniem, że dana osoba jest rolnikiem jest decyzja o wymiarze podatku rolnego za rok 2011.

Powyższy dokument wraz z dowodem wpłaconego wadium należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg ograniczony dla rolników Gminy Zawiercie” nie później niż do dnia 23.01.2012 roku w Biurze Obsługi Interesanta mieszczącym się na parterze w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu ul. Leśna 2.

 

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium
 w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg dz. nr 200/59” w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu w ING Bank Śląski CBK/Częstochowa Nr 80 1050 1142 1000 0008 0065 3354 w terminie do dnia 23.01.2012 r.  Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu. OD 2 STYCZNIA 2012 WADIUM NALEZY WPłACAĆ DO BAKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓłKA AKCYJNA NR 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805.

 

Komisja przetargowa w dniu 27 stycznia 2012 roku dokona sprawdzenia w.w dokumentów i wywiesi listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w ustnym przetargu ograniczonym dla rolników Gminy Zawiercie, który odbędzie się w dniu 1 lutego 2012r.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Pani Martyna Czapla, tel. 032 67-222-53

 

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.  W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U.
z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami ).

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.eu (zakładka Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) – informacje – przetargi).