Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 19/8, mapa 56, obręb Zawiercie

   Zawiercie, dnia 18.11.2011

Nr GN.6840.138 .11.MC

 

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej

przy ulicy Pomorskiej w Zawierciu

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość:

 

1.       Nr ew. działki 19/8, karta mapy 56, obręb Zawiercie

·         Powierzchnia nieruchomości: 1276 m2

·         Księga Wieczysta: CZ1Z/00009655/1

·         Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów:  Bi

·       Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana dwoma budynkami gospodarczymi – w części środkowej murowaną komórką gospodarczą
o powierzchni użytkowej 8,4 m2 i w granicy południowej prefabrykowanym barakiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 60,3 m2 . Działka porośnięta drzewami, krzewami owocowymi i ozdobnymi.

·         Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – Dla przedmiotowego  terenu brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z miejscowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zawiercie nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem „MN2” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

·         Kształt działki:  kształt nieregularny, zwarty.

·         Cena wywoławcza nieruchomości: 86.000,00 zł  (zwolniona z  podatku VAT)

·         Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.

·         Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

·         Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

·         Wadium: 16.000,00 zł w formie pieniężnej.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Pani Martyna Czapla, tel. 032 67-222-53.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20.12.2011 r. w Sali narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 9 00.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium
z dopiskiem „Przetarg dz. nr 19/8” w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu w ING Bank Śląski CBK/Częstochowa Nr 80 1050 1142 1000 0008 0065 3354 w terminie do dnia 14.12.2011 r.  Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

  1. Dowodu wpłaty wadium.
  2. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo sporządzone w formie aktu notarialnego lub z uwierzytelnionym przez notariusza podpisem mocodawcy.
  3. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo pisemne współmałżonka. Notarialna umowa sprzedaży podpisywana jest przez oboje małżonków.
  4. W przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – oryginał aktualnego wypisu z rejestru, właściwego pełnomocnictwa, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Wobec braku aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego przedmiotowy teren, zabudowy działki będzie można dokonać po uzyskaniu decyzji
o warunkach zabudowy zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717
z późn. zm.)

 

Wydanie pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe po:

-         uzyskaniu uzgodnień z organami, o których mowa w art. 53 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

-         łącznego spełnienia warunków określonych w art. 61 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,

-    dokonaniu analiz urbanistycznych dot. funkcji, gabarytów, formy architektonicznej
a także warunków i zasad zagospodarowania terenu wynikających z przepisów odrębnych.

 

Pozytywna decyzja o warunkach zabudowy pozwala na wystąpienie o pozwolenie na budowę do Wydziału Architektury w Starostwie Powiatowym w Zawierciu – po przedłożeniu dokumentów wymaganych przepisami prawa.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U.
z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami ).

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.eu (zakładka Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) – informacje – przetargi).

 

Załączniki

Ogłoszenie o przetargu Pomorska (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Martyna Drabek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Martyna Drabek
Data wprowadzenia:2011-11-17 13:50:16
Opublikował:Martyna Drabek
Data publikacji:2011-11-18 08:43:00
Ostatnia zmiana:2011-11-18 08:43:00
Ilość wyświetleń:818
Urząd Miejski w Zawierciu
Leśna 2, 42-400 Zawiercie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij