TREŚĆ PRZETARGU:

Prezydent Miasta Zawiercie
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych przy ulicy Słowiczej w ZawierciuPrzedmiotem sprzedaży są nieruchomości:

1. Działka nr ew. 486, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa o powierzchni 547 m2
Cena wywoławcza – 45.000,00 zł ( w tym 23 % podatku VAT) wadium 8.000 zł

2. Działka nr ew. 487, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa o powierzchni 522 m2
Cena wywoławcza – 43.000,00 zł ( w tym 23 % podatku VAT) wadium 8.000 zł

3. Działka nr ew. 488, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa o powierzchni 522 m2
Cena wywoławcza - 43.000,00 zł ( w tym 23 % podatku VAT) wadium 8.000 zł

4. Działka nr ew. 489, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa o powierzchni 514 m2
Cena wywoławcza - 42.000,00 zł ( w tym 23 % podatku VAT) wadium 8.000 zł

5. Działka nr ew. 490, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa o powierzchni 513 m2
Cena wywoławcza - 42.000,00 zł ( w tym 23 % podatku VAT) wadium 8.000 zł


Dla wyżej wymienionych nieruchomości prowadzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zawierciu księga wieczysta Nr CZ1Z/00020126/7.

Opis wspólny nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana. Działki nie posiadają uzbrojenia w energie elektryczną oraz gaz. Ulica Słowicza jest drogą nieutwardzoną, gruntową.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa nieruchomości zlokalizowane są na terenie oznaczonym symbolem „29MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp.
Kształt działek: zbliżony do prostokąta, kształt regularny.
Nieruchomości stanowią własność Gminy Zawiercie i wolne są od wszelkich obciążeń. Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań.
Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Informacje dotyczące przetargów:

Przetargi odbędą się w dniu 14 czerwca 2011 r. w Sali narad ( na parterze ) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie:
Działka 486 – godz. 9 00
Działka 487 – godz. 9 30
Działka 488 – godz. 10.00
Działka 489 – godz. 10.30
Działka 490 – godz. 11.00

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium z dopiskiem „Przetarg dz. nr 486”, „Przetarg dz. nr 487”, Przetarg dz. nr 488, Przetarg dz. nr 489, Przetarg dz. nr 490 w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu w ING Bank Śląski CBK/Częstochowa Nr 80 1050 1142 1000 0008 0065 3354 w terminie do dnia 8 czerwca 2011 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:
Wydział Gospodarki Mieniem Gminy pok. 220, Pani Martyna Drabek, tel.             032 67-222-53      .

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:
1. Dowodu wpłaty wadium
2. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on od przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo sporządzone w formie aktu notarialnego.
3. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium może być wpłacone przez jednego małżonka, który winien przystąpić do przetargu. Notarialna umowa sprzedaży podpisywana jest przez oboje małżonków.
4. W przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – oryginał aktualnego wypisu z rejestru, właściwego pełnomocnictwa, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.
Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami ).

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.eu (zakładka Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) – informacje – przetargi).