Wydział Ochrony Środowiska - WOŚ

Naczelnik: Joanna Haręża

tel: (32) 67 222 15

pok. 213

ochronasrodowiska@zawiercie.eu

     

Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska należy w szczególności:

1.      Prowadzenie spraw z zakresu przyjmowania zgłoszeń i wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz sprawy form ochrony przyrody.

2.      Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu wraz
z pisemnym poinformowaniem właścicieli lasów o podstawie naliczenia podatku leśnego.

3.      Prowadzenie spraw z zakresu Prawa łowieckiego:

a)      współdziałanie w sprawach zagospodarowania obwodów łowieckich oraz w sprawach związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

b)      przyjmowanie informacji o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego;

c)      podawanie do publicznej wiadomości terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowania zbiorowego nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji;

d)      przyjmowanie od właściciela, posiadacza lub zarządcy gruntu sprzeciwu do organizowanego polowania zbiorowego wraz z uzasadnieniem i wskazaniem przez wnoszącego sprzeciw  dokładnego adresu nieruchomości, której sprzeciw dotyczy,
a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu,
w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia; niezwłoczne powiadomienie dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego
o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego wraz z przekazaniem sprzeciwu wraz
z uzasadnieniem;

e)      przyjmowanie informacji o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym;

f)       podanie niezwłocznie do publicznej wiadomości informacji o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz o sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie;

g)      opiniowanie rocznych planów łowieckich i przyjmowanie zatwierdzonych planów do wiadomości;

 

4.      Prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na uprawę maku i konopii włóknistych.

5.      Prowadzenie spraw z zakresu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

6.      Prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji nakazujących usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania. 

7.      Prowadzenie spraw z zakresu zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz prowadzenie spraw ugody ustalającej zmiany stanu wody na gruncie, a także wyjaśnienia w zakresie gospodarki wodnej.

8.      Prowadzenie spraw z zakresu przyjmowania zgłoszeń dotyczących instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami.

9.      Prowadzenie spraw w zakresie nałożenia obowiązku na osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, prowadzące instalację lub będące użytkownikiem urządzeń, których eksploatacja może negatywnie oddziaływać na środowisko, a z których emisja nie wymaga pozwolenia; przyjmowanie wyników pomiarów w tych sprawach.

10.    Prowadzenie spraw dotyczących wydawania decyzji w przypadku działania negatywnie oddziałującej na środowisko prowadzonej przez osoby fizyczne.

11.     Przyjmowanie do wiadomości kopii zezwoleń na przywóz odpadów z zagranicy, kopii zezwoleń na wywóz odpadów za granicę oraz kopii zezwoleń wstępnych na zasadach określonych ustawą o z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.

12.    Opiniowane zezwoleń na zbieranie odpadów lub zezwoleń na przetwarzanie odpadów na zasadach określonych ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

13.    Prowadzenie spraw z zakresu wydawania opinii dotyczących rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz w przedmiocie nałożenia obowiązku zdjęcia próchnicznej warstwy gleby
z gruntów rolnych i jej wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej gruntów, a także przyjmowanie decyzji dotyczących wyłączenia z produkcji rolnej i leśnej gruntów niezwiązanych z działaniami gminy. 

14.    Prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

15.    Opiniowanie w sprawach zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami wydobywczymi.

16.    Opracowanie gminnego programu ochrony środowiska oraz raportu z jego wykonania.

17.    Wprowadzanie i aktualizacja informacji i danych w bazie danych o ocenach oddziaływania na środowisko w zakresie prowadzonych spraw w terminie 30 dni od dnia ich wytworzenia lub wpływu do organu.

18.    Opiniowanie w sprawach udzielenia koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny.

19.    Przyjmowanie map obszarów górniczych z rejestru obszarów górniczych. 

20.    Opiniowanie w sprawach planu ruchu zakładu górniczego, w tym także w przypadkach, gdy nie stosuje się przepisów o planach ruchu zakładu górniczego - uzgodnienia w zakresie sposobu wykonania obowiązków ochrony środowiska i likwidacji zakładu górniczego w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji.

21.    Przyjmowanie decyzji wydawanych na podstawie działu III ustawy Prawo geologiczne 
i górnicze.

22.    Opiniowanie w sprawach zatwierdzenia projektu robót geologicznych. 

23.    Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze rozpoczęcia robót geologicznych.

24.    Opiniowanie w sprawach likwidacji funduszu likwidacji zakładu górniczego

25.    Prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymania psa rasy uznawanej za agresywną.

26.    Przyjmowanie informacji dotyczących oceny jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli.

27.    Prowadzenie spraw z zakresu wydawania zaświadczeń na podstawie ustawy o wliczeniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

28.    Prowadzenie działań w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.

29.    Koordynowanie działań Komisji ds. oszacowania zakresu i wysokości szkód doznanych
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w Gminie.

30.    Udzielanie dotacji osobom fizycznym z budżetu gminy zgodnie z przyjętymi uchwałami na podstawie Prawa ochrony środowiska.

31.    Występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono naruszenie przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, przekazując dokumentację sprawy.

32.    Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie. 

33.    Współpraca z jednostkami urzędu oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie działań oraz realizacji programów na rzecz ochrony środowiska, w tym w szczególności na rzecz ochrony przyrody, ochrony powietrza, ochrony zwierząt oraz w zakresie gospodarki wodnej.

34.    Prowadzenie spraw z zakresu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

35.    Przygotowanie opinii: do projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji, do projektu uchwały w sprawie w sprawie programu ochrony powietrza mającego na celu osiągnięcie poziomów docelowych substancji w powietrzu, a także do projektu uchwały w sprawie planu działań krótkoterminowych, na zasadach i w trybie określonym Prawem ochrony środowiska.

36.    Przygotowanie corocznego sprawozdania z Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego za rok poprzedni.

37.    Przygotowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, na zasadach i w trybie określonym Prawem ochrony środowiska.

38.    Przygotowanie sprawozdań z realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz planach zarządzania ryzykiem powodziowym, obowiązujących
w odniesieniu do obszaru Gminy, na zasadach i w trybie określonym Prawem wodnym, w terminie do dnia 28 lutego roku następnego za rok poprzedni.

39.    Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.