TREŚĆ PRZETARGU:
OGŁOSZENIE


ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU , ul. POLSKA 21

Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zawiercie będącej w trwałym zarządzie Zakładu Komunikacji Miejskiej .

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości składającej się z wolnostojącego parterowego budynku Dyspozytorni o pow. 170,40 m2 , pow. użytkowej 136,0 m2 wraz z gruntem zajezdni o powierzchni 190,40 m2 .

Powyższa nieruchomość jest częścią nieruchomości zabudowanej obiektami zajezdni autobusowej położonej w Zawierciu przy ul. Polskiej 21 , KM 36, nr działki 174/7 o powierzchni 2,1002 ha .
Dla w/w nieruchomości założona jest księga wieczysta KW Nr 33475 , prowadzona przez Sąd Rejonowy w Zawierciu .
Wszelkie informacje dotyczące dzierżawy w/w nieruchomości dostępne są w
Zakładzie Komunikacji Miejskiej ul. Polska 21 w godz.: 6:00 - 14:00 .
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest mgr inż. Włodzimierz ROK -
, tel. 032 67 234 11 , 508 371 339 .
Cena wywoławcza miesięcznej dzierżawy wynosi 658,00 zł ( słownie: sześćset pięćdziesiąt osiem złotych ) netto+ podatek VAT .
Podstawą wyliczenia w/w kwoty miesięcznej dzierżawy jest Uchwała Rady Miejskiej w Zawierciu nr XXIV/238/2000 pkt 2 ust.2 z dnia 18.09.2000 r. oraz nr XVIII/215/04 pkt 1 a) z dnia 24 .03.2004 r.

Oferenci przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 802,76 zł
( słownie: osiemset dwa złote 76/100 zł. ) w terminie do dnia 16.08.2010 r. godz.12:00 w kasie Zakładu Komunikacji Miejskiej , Zawiercie , ul. Polska 21 .
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego , a wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po merytorycznym rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień .
Postąpienie nie może być mniejsze niż 25,00 zł.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu , ul. Polska 21 - sala narad w dniu 16.08.2010 r. godz. 12:00 .
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej .
Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym , jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
Termin podpisania umowy dzierżawy nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu .
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o treści zarządzenia 21/05 Dyrektora Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu z dnia 15.11.2005 r. zmienionego aneksem nr 1 z dnia 04.04.2006 r.

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zkm-zawiercie.com.pl .
Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odstąpienia od przetargu z powodu ważnych przyczyn .
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
- osoba(firma) , która wygra przetarg i w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu uchyli się od podpisania umowy dzierżawy ,
- -żadna osoba(firma) mimo wpłaty wadium nie uczyni postąpienia powyżej ceny wywoławczej .
Czynsz za dzierżawę obiektu należy wpłacić do kasy ZKM z góry do 15 dnia
każdego miesiąca . W przypadku nieterminowych wpłat za dzierżawę naliczane będą ustawowo obowiązujące odsetki .
Dzierżawca zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz nie dokonywać w nim zmian bez zgody Wydzierżawiającego .

Dzierżawca dokona na własny koszt przeróbek i remontów niezbędnych do funkcjonowania dzierżawionego budynku . Przeróbki , remonty i modernizacje mogą być
dokonywane wyłącznie za zgodą Wydzierżawiającego .
Poniesione nakłady po wyczerpaniu okresu dzierżawy przechodzą nieodpłatnie na rzecz Wydzierżawiajacego .
Umowa zostanie zawarta na okres 4 lat - od dnia ……………r. do dnia ……………..r.
( z możliwością przedłużenia ).
Przed przystąpieniem do przetargu oferenci złożą stosowne oświadczenie według załączonego wzoru .
Dzierżawcy złożą przed przystąpieniem do przetargu oświadczenie , że zapoznali się z treścią umowy i nie wnoszą żadnych uwag co do jej treści .
Oferenci składają również oświadczenie przed przetargiem , że znany im jest stan techniczny obiektu oraz jego usytuowanie . Wszystkie dokumenty należy złożyć w sekretariacie ZKM Zawiercie , ul. Polska 21
Komisja Przetargowa wybierze oferenta , który zaproponuje najwyższą cenę dzierżawy .