Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonejw Zawierciu przy ulicy Cerefisko (data ogłoszenia: 2010-06-17 13:30)

TREŚĆ PRZETARGU:
Prezydent Miasta Zawiercie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej
w Zawierciu przy ulicy Cerefisko

I. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działek nr:

Nr ew. 210/28, 210/29 karta mapy 11
• Łączna powierzchnia nieruchomości - 1,0511 ha
• Księga wieczysta - KW CZ1Z/00037073
• Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń
• Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań
• Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów - RIVb
• Kształt działek -zbliżony do prostokąta
• Opis nieruchomości - nieruchomość gruntowa niezabudowana, nieogrodzona, ukształtowanie terenu korzystne, teren lekko pofałdowany, porośnięty trawą. Przez nieruchomość biegną linie elektroenergetyczne wysokiego i średniego napięcia.
Dla linii elektroenergetycznych ustala się strefy ochronne zabraniające zabudowy mieszkaniowej i zezwalający jedynie na okresowe przebywanie ludzi związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
• Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolami ,,1PU - Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług.
• Cena wywoławcza nieruchomości - 311.000 zł ( w tym 22 % podatku VAT)
• Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
z tym, że nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej nieruchomości
z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
• Wadium - 60.000 zł w formie pieniężnej

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:
Martyna Drabek, Tel 32 67-222-53.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.07.2010r w Sali narad ( na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 9 00. Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium z dopiskiem ,,Przetarg dz. nr 210/28 i 210/29” w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu w ING Bank ¦ląski CBK/ Częstochowa Nr 80 1050 1142 1000 0008 0065 3354 w terminie do dnia 16.07.2010r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:
1. Dowodu wpłaty wadium
2. W przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości. Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo sporządzone w formie aktu notarialnego.
3. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium może być wpłacone przez jednego małżonka, który winien przystąpić do przetargu. Notarialna umowa sprzedaży podpisywana jest przez oboje małżonków.
4. W przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - oryginał aktualnego wypisu z rejestru, właściwego pełnomocnictwa, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.
Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji.
W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami ).
Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.eu (zakładka Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) - informacje - przetargi).

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2010-06-17 13:30:08
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2010-06-17 13:30:08
Ostatnia zmiana:2011-05-08 23:51:58
Ilość wyświetleń:529

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij