TREŚĆ PRZETARGU:
OGŁOSZENIE

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ w ZAWIERCIU , ul. POLSKA 21

Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zawiercie będącej w trwałym zarządzie Zakładu Komunikacji Miejskiej .
Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości składającej się z obiektu stacji paliw w skład którego wchodzą:
1) Wiata nad dystrybutorami o pow. 42 m² ,
2) Stanowiska pod trzy dystrybutory ,
3) Budynek parterowy o pow. użytkowej 26,7 m² ,
4) Magazyn olejów i smarów - box nr 1 ,
5) Dystrybutory paliwa szt. 3 ,
6) Podjazd na stacji paliw wykonany z kostki brukowej z geomembramą ,
7) Zbiornik paliw płynnych poj. 19980 dm³,
8) Zbiornik paliw płynnych poj. 9677 dm³ ,
9) Zbiornik paliw płynnych poj. 11974 dm³,
10) Instalacja alarmowa wraz z czujnikami
11) Część gruntu Zajezdni o powierzchni 660,00 m² .

Powyższa nieruchomość jest częścią nieruchomości zabudowanej obiektami zajezdni autobusowej położonej w Zawierciu przy ul. Polskiej 21 , KM 36, nr działki 174/7 o powierzchni 2,1002 ha .
Dla w/w nieruchomości założona jest księga wieczysta KW Nr 33475 , prowadzona przez Sąd Rejonowy w Zawierciu .
Wszelkie informacje dotyczące dzierżawy w/w nieruchomości dostępne są w
Zakładzie Komunikacji Miejskiej ul. Polska 21 w dni robocze w godz.: 6:00 - 14:00 .
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest mgr inż. Włodzimierz ROK -
, tel. 032 67 234 11 wewn. 42 lub 508 371 339 .
Cena wywoławcza miesięcznej dzierżawy wynosi 4000,00 zł ( słownie: cztery tysiące złotych ) netto+ podatek VAT .
Oferenci przystępujący do przetargu powinni złożyć :
1) Wypis z właściwego rejestru ( KRS, Ewidencja działalności gospodarczej) ,
2) Koncesją na obrót paliwami ciekłymi .
Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
Oferenci przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w pieniądzu lub przelewem w wysokości 4000,00 zł ( słownie: cztery tysiące zł. ) w terminie do dnia 15.04.2010 r. godz.11:00 w kasie Zakładu Komunikacji Miejskiej , Zawiercie , ul. Polska 21 lub na konto ING Bank ¦ląski S.A.
Nr 49 1050 1591 1000 0022 7161 7397.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego , a wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu w przypadku dokonania postąpień przez któregokolwiek z uczestników zwraca się niezwłocznie po merytorycznym rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień .
Postąpienie nie może być mniejsze niż 250,00 zł.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu , ul. Polska 21 - sala narad w dniu 15.04.2010 r. godz. 12:00 .
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej .
Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym , jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
Termin podpisania umowy dzierżawy nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu .
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o treść zarządzenia 21/05 Dyrektora Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu z dnia 15.11.2005 r. z póż. zmianami.
Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zkm-zawiercie.com.pl .
Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny .
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
- osoba(firma) , która wygra przetarg i w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu uchyli się od podpisania umowy dzierżawy ,
- -żadna osoba(firma) mimo wpłaty wadium nie uczyni postąpienia powyżej ceny wywoławczej .
Czynsz za dzierżawę obiektu Dzierżawca zobowiązany jest wpłacać do kasy ZKM lub na konto Wydzierżawiającego ING Bank ¦ląski S.A.
Nr 49 1050 1591 1000 0022 7161 7397 z góry w terminie do 10 dni od daty otrzymania faktury VAT .
W przypadku nieterminowych wpłat za dzierżawę naliczane będą ustawowo obowiązujące odsetki .
Dzierżawca zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz nie dokonywać w nim zmian bez zgody Wydzierżawiającego .
Dzierżawca dokona na własny koszt przeróbek i remontów niezbędnych do funkcjonowania dzierżawionego obiektu . Przeróbki , remonty i modernizacje mogą być
dokonywane wyłącznie za zgodą Wydzierżawiającego .
Poniesione nakłady po wyczerpaniu okresu dzierżawy przechodzą nieodpłatnie na rzecz Wydzierżawiajacego .
Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat od dnia jej podpisania .
Dzierżawcy złożą na piśmie przed przystąpieniem do przetargu oświadczenie , że zapoznali się z treścią umowy i nie wnoszą żadnych uwag co do jej treści .
Oferenci składają również oświadczenie przed przetargiem , że znany im jest stan techniczny obiektu oraz jego usytuowanie . Wszystkie dokumenty i oświadczenia należy złożyć w sekretariacie ZKM Zawiercie , ul. Polska 21 w terminie do dnia 15.04.2010 r.
do godz.11:00
Komisja Przetargowa wybierze oferenta , który przy spełnieniu wyżej wymienionych warunków zaproponuje najwyższą cenę dzierżawy .