TREŚĆ PRZETARGU:
Prezydent Miasta Zawiercie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych
przy ulicy Kormoranów w Zawierciu


Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości:

1. Nr ew. działek: 381 i 382, karta mapy 1, obręb Kosowska Niwa
• Powierzchnia nieruchomości: 900 m2
• Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
• Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: RVI, Bp
• Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezagospodarowana, niezabudowana, nieogrodzona. Ukształtowanie terenu korzystne, teren lekko pofałdowany. Nieruchomość bezpośrednio graniczy z nieruchomościami przeznaczonymi jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a także terenami zieleni urządzonej. W zasięgu nieruchomości znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej: sieć energoelektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telefoniczna. Ulica Kormoranów, przy której leży nieruchomość, jest drogą o nawierzchni asfaltowej, posiada chodnik i jest oświetlona. W odległości ok. 150m znajduje się linia kolejowa.
• Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem „41MN” - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
• Kształt działki: zbliżony do trapezu
• Cena wywoławcza nieruchomości: 61 000 zł ( w tym 22% podatku VAT )
• Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń
• Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań
• Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych
• Wadium: 11 000 zł w formie pieniężnej

2. Nr ew. działek: 383 i 384, karta mapy 1, obręb Kosowska Niwa
• Powierzchnia nieruchomości: 878 m2
• Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
• Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp, RVI, ŁV
• Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezagospodarowana, niezabudowana, nieogrodzona. Ukształtowanie terenu korzystne, teren lekko pofałdowany. Nieruchomość bezpośrednio graniczy z nieruchomościami przeznaczonymi jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a także terenami zieleni urządzonej. W zasięgu nieruchomości znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej: sieć energoelektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telefoniczna. Ulica Kormoranów, przy której leży nieruchomość, jest drogą o nawierzchni asfaltowej, posiada chodnik i jest oświetlona. W odległości ok. 150m znajduje się linia kolejowa.
• Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem „41MN” - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
• Kształt działki: zbliżony do trapezu
• Cena wywoławcza nieruchomości: 60 000 zł ( w tym 22% podatku VAT )
• Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń
• Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań
• Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych
• Wadium: 10 500 zł w formie pieniężnej

3. Nr ew. działki: 440, karta mapy 1, obręb Kosowska Niwa
• Powierzchnia nieruchomości: 470 m2
• Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
• Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp
• Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezagospodarowana, niezabudowana, nieogrodzona. Ukształtowanie terenu korzystne, teren lekko pofałdowany. Nieruchomość bezpośredni graniczy z nieruchomościami przeznaczonymi jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W zasięgu nieruchomości znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej: sieć energoelektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telefoniczna. Ulica Kormoranów, przy której leży nieruchomość, jest drogą o nawierzchni asfaltowej, posiada chodnik i jest oświetlona. W odległości ok. 150m znajduję się linia kolejowa.
• Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem „35MN” - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
• Kształt działki: zbliżony do prostokąta
• Cena wywoławcza nieruchomości: 30 000 zł ( w tym 22% podatku VAT )
• Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń
• Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań
• Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych
• Wadium: 5 000 zł w formie pieniężnej

3. Nr ew. działki: 441, karta mapy 1, obręb Kosowska Niwa
• Powierzchnia nieruchomości: 467 m2
• Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
• Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp
• Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezagospodarowana, niezabudowana, nieogrodzona. Ukształtowanie terenu korzystne, teren lekko pofałdowany. Nieruchomość bezpośrednio graniczy z nieruchomościami przeznaczonymi jak tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W zasięgu nieruchomości znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej: sieć energoelektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telefoniczna. Ulica Kormoranów, przy której leży nieruchomość, jest drogą o nawierzchni asfaltowej, posiada chodnik i jest oświetlona. W odległości ok. 150m znajduję się linia kolejowa.
• Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem „35MN” - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
• Kształt działki: zbliżony do prostokąta
• Cena wywoławcza nieruchomości: 30 000 zł ( w tym 22% podatku VAT )
• Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń
• Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań
• Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych
• Wadium: 5 000 zł w formie pieniężnej

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:
Pani Helena Walczyk, tel. 032 67-222-53

Przetarg odbędzie się w dniu 03.03.2010 r. w Sali narad ( na parterze ) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o następujących godzinach:

Godz. 09:00 - działki nr 381, 382, karta mapy 1, obręb Kosowska Niwa
Godz. 09:30 - działki nr 383, 384, karta mapy 1, obręb Kosowska Niwa
Godz. 10:00 - działka nr 440, karta mapy 1, obręb Kosowska Niwa
Godz. 10:30 - działka nr 441, karta mapy 1, obręb Kosowska Niwa

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium z dopiskiem „Przetarg dz. nr 381, 382”, „Przetarg dz. nr 383, 384”, „Przetarg dz. 440” lub „Przetarg dz. 441” w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu w ING Bank ¦ląski CBK/Częstochowa Nr 80 1050 1142 1000 0008 0065 3354 w terminie do dnia 26.02.2010 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne po dokonaniu wpłaty wadium. Osoby prawne przystępujące do przetargu muszą przedłożyć oryginał wypisu z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem notarialnym. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium może być wpłacone przez jednego małżonka, który winien przystąpić do przetargu. Notarialna umowa sprzedaży podpisywana jest przez oboje małżonków.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, a także pełnomocnictwo notarialne sporządzone dla osoby reprezentującej zainteresowanego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.
Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami ).

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.eu (zakładka Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) - informacje - przetargi).