TREŚĆ PRZETARGU:

Prezydent Miasta Zawiercie
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w Zawierciu przy ulicy Porębskiej


I. Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Zawierciu przy ulicy Porębskiej, obręb Zawiercie

1. Nr ew. 169/17 o pow. 1419 m², 169/18 o pow. 5741 m², karta mapy 31
- Łączna powierzchnia nieruchomości - 7160 m²
- Księga wieczysta - KW 41985
- Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń
- Okres użytkowania wieczystego dla nieruchomości został ustalony do 05.12.2089r.
- Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań
- Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów - Bp ( zurbanizowane tereny niezabudowane )
- Kształt działki - regularny
- Opis nieruchomości - nieruchomość gruntowa niezabudowana, nieogrodzona. Ukształtowanie terenu korzystne, teren lekko pofałdowany, porośnięty trawą oraz drzewostanem w różnym wieku bez wartości gospodarczej. Nieruchomość zlokalizowana jest w niewielkiej odległości od centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się budynki mieszkalne, wielorodzinne, a także usługowe. Dojazd do nieruchomości droga asfaltową - ul. Porębska. Możliwość podłączenia urządzeń infrastruktury technicznej takich jak energia elektryczna, gaz, wodociąg, kanalizacja, telefon. Obok ujęcie wody dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu.
- Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/516/09 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 24 czerwca 2009r. przedmiotowa nieruchomość jest położona na obszarze oznaczonym symbolem ,,MW” - przeznaczenie podstawowe zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja w parterach budynków usług nieuciążliwych, lokalizacja na kondygnacji podziemnej budynków parkingów, realizację terenów zieleni nieurządzonej, w tym placu zabaw dla dzieci i terenów wypoczynku oraz terenowych urządzeń sportowo -rekreacyjnych, realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury, urządzeń budowlanych oraz dróg dojazdowych, parkingów i garaży wielopoziomowych niezbędnych do obsługi terenu i zabudowy.
- Cena wywoławcza nieruchomości - 470.000 zł ( w tym podatek VAT w wysokości 22 % )
- Wadium - 90.000 zł w formie pieniężnej
- Opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wynosi 1% ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu plus 22% podatek VAT i jest płatna do Starostwa Powiatowego w Zawierciu do 31 marca każdego roku z góry za dany rok począwszy od roku następnego, w którym oddano grunt w użytkowanie wieczyste przez okres trwania użytkowania wieczystego
- Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana przez właściciela nieruchomości na skutek zmiany ceny gruntu w okresach nie krótszych niż jeden rok.

Gminie Zawiercie przysługuje prawo odkupu przedmiotowych nieruchomości w terminie 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego ( art. 593 Kc ).II. Pisemna oferta powinna zawierać:

1. Imię, nazwisko, adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot. Osoby prawne uczestniczące w przetargu obowiązane są przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru w przypadku podmiotów polskich, w przypadku cudzoziemców ( w myśl ustawy z dnia 24 marca 1920 r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ) - uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego odpisy z właściwego rejestru. Aktualny odpis z właściwego rejestru winien być wydany w ciągu ostatnich 3 miesięcy.
W przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
2. Oznaczenie działek.
3. Datę sporządzenia oferty.
4. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.
5. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
6. Do ofert należy dołączyć oryginał dowodu wniesienia wadium.
7. Przedstawienie w formie graficznej i opisowej koncepcji zabudowy i zagospodarowania nieruchomości. W koncepcji należy ująć budynek lub budynki mieszkalne wielorodzinne oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku z uwzględnieniem parkingu.
Opis techniczny powinien zawierać informację o:
• powierzchnia zabudowy
• ilość i powierzchnia użytkowa mieszkań
• ilość i powierzchnia lokali usługowych
• ilość kondygnacji
• ilość miejsc parkingowych w tym miejsc dla osób niepełnosprawnych
• powierzchnia terenów zieleni i terenów rekreacyjnych
Część graficzna powinna zawierać:
• plansze zagospodarowania terenu
• rzuty poszczególnych kondygnacji
• elewacje
8. Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.


III. Wybór najkorzystniejszej oferty przez Komisje przetargową będzie dokonywany na podstawie następujących kryteriów:
- zaoferowana cena - 40 %
- opis planowanej inwestycji ( koncepcja zabudowy i zagospodarowania terenu) - 60 %

IV. Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 10.09.2009r w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej identyfikację Oferenta z napisem ,,Przetarg dz. nr 169/17, 169/18”
w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Zawierciu ul Leśna 2.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 16.09.2009r. o godz. 9:00 w Sali narad
( na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul Leśna 2.
Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu ING Bank ¦ląski CBK/Częstochowa Nr 80 1050 1142 1000000800653354 w terminie do dnia 10.09.2009 r.
Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi. Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz
ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowych nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U z 2004r nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydentowi Miasta Zawiercie przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r nr 261, poz.2603 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2004r Nr 207, poz.2108 ze zmianami).

Z warunkami przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminy - pok. 220
w budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu w godzinach pracy Urzędu, tel. 032 67-222-53, Pani Martyna Drabek.

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej : www.e-zawiercie.pl ( zakładka Biuletyn Informacji Publicznej ( BIP) - informacje - przetargi).