TREŚĆ PRZETARGU:
Prezydent Miasta Zawiercie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy 11 Listopada w Zawierciu


Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w Zawierciu przy ulicy 11 Listopada
- Nr ew. działki 156, karta mapy 14, obręb Zawiercie
- Powierzchnia nieruchomości - 1080 m2
- Księga wieczysta KW 142
- Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów - B
- Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana, ogrodzona, ukształtowanie terenu korzystne, teren lekko pofałdowany. W niewielkiej odległości od działki od strony południowo - wschodniej przebiega linia kolejowa. Nieruchomość graniczy z rzeką Wartą, a część działki stanowi tereny zalewowe rzeki.
- Kształt działki - zbliżony do prostokąta
- Cena wywoławcza nieruchomości - 55.000 zł ( w tym 22 % podatek VAT )
- Nieruchomość jest wolna od obciążeń
- Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań
- Minimalne postąpienie - 550 zł
- Wadium - 10000 zł w formie pieniężnej

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta:
Z dniem 1 stycznia 2004 r plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem ,,MN” - Tereny zabudowy mieszkaniowej, ,,MN - ZZ” - Tereny zabudowy mieszkaniowej na terenach zalewowych rzeki Warty.
Wobec braku aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego przedmiotowy teren, zabudowy działki będzie można dokonać po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.).

Wydanie pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe po:
- uzyskaniu uzgodnień z organami, o których mowa w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- łącznego spełnienia warunków określonych w art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- dokonaniu analiz urbanistycznych dot. funkcji, gabarytów, formy architektonicznej,
a także warunków i zasad zagospodarowania terenu wynikających z przepisów odrębnych.

Pozytywna decyzja o warunkach zabudowy pozwala na wystąpienie o pozwolenie na budowę do Wydziału Architektury w Starostwie Powiatowym w Zawierciu - po przedłożeniu dokumentów wymaganych przepisami prawa.


Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:
Martyna Drabek, tel. 032 6721661 wew. 204.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 maja 2009r o godz. 10.00 w sali narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2. Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium z dopiskiem ,,Przetarg dz. nr 156” w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu w ING Bank ¦ląski CBK/Częstochowa Nr 80 1050 1142 1000 0008 0065 3354 w terminie do dnia 4 maja 2009 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne po dokonaniu wpłaty wadium.
Osoby prawne przystępujące do przetargu muszą przedłożyć oryginał wypisu z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującym się pełnomocnictwem notarialnym. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej wadium może być wpłacone przez jednego małżonka, który winien przystąpić do przetargu. Notarialna umowa sprzedaży podpisywana jest przez oboje małżonków.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, a także pełnomocnictwo notarialne sporządzone dla osoby prawnej bądź osoby fizycznej, która jest reprezentowana na przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.
Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę.
Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ).
Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej: www.e-zawiercie.pl
( zakładka Biuletyn Informacji Publicznej ( BIP ) - informacje - przetargi ).