TREŚĆ PRZETARGU:
Prezydent Miasta Zawiercie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Siennej w Zawierciu.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w Zawierciu przy ulicy Siennej
składającej się z działek gruntu:
- Nr ew. działki 55/28 o pow. 675 m² oraz nr ew. 55/48 o pow. 265 m², karta mapy 66,
obręb Zawiercie
- Łączna powierzchnia nieruchomości - 940 m2
- Księga wieczysta KW 24 04
- Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów - Bp
- Opis nieruchomości - nieruchomość gruntowa ogrodzona, ukształtowanie terenu korzystne. Teren lekko pofałdowany. Na działce znajduje się budynek gospodarczy nadający się do rozbiórki oraz dwa garaże metalowe, które nie są trwale związane z gruntem. Działka bezpośrednio graniczy z linią kolejową oraz nieruchomościami gruntowymi zabudowanymi domami jednorodzinnymi.
- Kształt działki - nieregularny
- Cena wywoławcza nieruchomości - 52.000 zł ( w tym 22 % podatek VAT )
- Nieruchomość jest wolna od obciążeń
- Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań
- Minimalne postąpienie - 520 zł
- Wadium - 6000 zł w formie pieniężnej

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie - część południowo - zachodnia, przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem ,,MJ” - tereny zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:
- w sprawach dotyczących przedmiotu przetargu - Agata Karczewska, tel. 032 6722253.
- w sprawach dotyczących procedury postępowania - Martyna Drabek, tel. 032 6721661 wew. 204.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2009r o godz. 9.00 w sali narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2. Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium z dopiskiem ,, Przetarg dz. nr 55/28 i 55/48” w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu w ING Bank ¦ląski CBK/Częstochowa Nr 80 1050 1142 1000 0008 0065 3354 w terminie do dnia 27 lutego 2009 r.
Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne po dokonaniu wpłaty wadium.
Osoby prawne przystępujące do przetargu muszą przedłożyć oryginał wypisu z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującym się pełnomocnictwem notarialnym. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej wadium może być wpłacone przez jednego małżonka, który winien przystąpić do przetargu. Notarialna umowa sprzedaży podpisywana jest przez oboje małżonków.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, a także pełnomocnictwo notarialne sporządzone dla osoby prawnej bądź osoby fizycznej, która jest reprezentowana na przetargu.


Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.
Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.


Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę.
Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ).
Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej: www.e-zawiercie.pl
( zakładka Biuletyn Informacji Publicznej ( BIP ) - informacje - przetargi ).