TREŚĆ PRZETARGU:
Prezydent Miasta Zawiercie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w Zawierciu przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej
- Nr ew. działki 25/10, karta mapy 49, obręb Zawiercie
- Powierzchnia nieruchomości - 39 m2
- Księga wieczysta KW 25 650
- Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów - Bi
- Opis nieruchomości - nieruchomość gruntowa niezabudowana, nie ogrodzona, położona w kompleksie garaży murowanych. Ukształtowanie terenu korzystne, teren lekko pofałdowany.
- Kształt działki - regularny
- Cena wywoławcza nieruchomości - 2.300 zł ( w tym 22 % podatek VAT )
- Nieruchomość jest wolna od obciążeń
- Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań
- Minimalne postąpienie - 30 zł
- Wadium - 300 zł w formie pieniężnej

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie - część południowo - zachodnia, przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem ,,MU” - tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, przeznaczenie dopuszczalne - parkingi i garaże.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:
- w sprawach dotyczących przedmiotu przetargu - Agata Karczewska, tel. 032 6722253.
- w sprawach dotyczących procedury postępowania - Martyna Drabek, tel. 032 6721661 wew. 204.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 stycznia 2009r o godz. 9.00 w sali narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2. Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium z dopiskiem ,, Przetarg dz. nr 25/10” w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu w ING Bank ¦ląski CBK/Częstochowa Nr 80 1050 1142 1000 0008 0065 3354 w terminie do dnia 2 stycznia 2009 r.
Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Dowód wniesienia wadium wraz z dowodem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.
Firma lub spółka przystępująca do przetargu musi przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.
Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę.
Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.
Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ).
Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej: www.e-zawiercie.pl
( zakładka Biuletyn Informacji Publicznej ( BIP ) - informacje - przetargi ).