TREŚĆ PRZETARGU:
Prezydent Miasta Zawiercie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy Snopkiewiczówny w Zawierciu, obręb Łośnice.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w Zawierciu, przy ulicy Snopkiewiczówny, obręb Łośnice.
- nr ew. działki 406/9, karta mapy 7, obręb Łośnice
- powierzchnia nieruchomości - 796 m2
- księga wieczysta KW 26554
- rodzaj użytku wg ewidencji gruntów - Bp - teren osiedlowe niezabudowane
- kształt działki - korzystny - regularny
- cena wywoławcza nieruchomości - 38.845 zł ( w tym 22 % podatku VAT )
- nieruchomość jest wolna od obciążeń
- nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań
- minimalne postąpienie - 400 zł
- wadium - 3000 zł w formie pieniężnej


Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta:
Z dniem 1 stycznia 2004 r plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta przedmiotowa działka została określona jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Wobec braku aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego przedmiotowy teren, zabudowy działki będzie można dokonać po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.).

Wydanie pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe po:
- uzyskaniu uzgodnień z organami, o których mowa w art. 53 ust. 4,
- uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi ( art. 53 pkt. 6 organ właściwy do uzgodnienia w sprawach ochrony gruntów rolnych oraz art. 53 pkt. 9 organ właściwy - zarządca drogi),
- łącznego spełnienia warunków z art. 61 cytowanej ustawy,
- dokonaniu analiz urbanistycznych dot. funkcji, gabarytów, formy architektonicznej,
a także warunków i zasad zagospodarowania terenu wynikających z przepisów odrębnych.

Pozytywna decyzja o warunkach zabudowy pozwala na wystąpienie o pozwolenie na budowę do Wydziału Architektury w Starostwie Powiatowym w Zawierciu - po przedłożeniu dokumentów wymaganych przepisami prawa.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:
- w sprawach dotyczących przedmiotu przetargu - Agata Dziadoń, tel. 032 6722253.
- w sprawach dotyczących procedury postępowania - Martyna Drabek, tel. 032 6721661 wew. 204.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2008r o godz. 9.00 w sali narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2. Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu - Wydział Finansowy w ING Bank ¦ląski CBK/Częstochowa Nr 80 1050 1142 1000000800653354 w terminie do dnia 28 lipca.
Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Dowód wniesienia wadium wraz z dowodem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.
Firma lub spółka przystępująca do przetargu musi przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę.
Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.
Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ).

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej: www.e-zawiercie.pl
( zakładka Biuletyn Informacji Publicznej ( BIP ) - informacje - przetargi ).