TREŚĆ PRZETARGU:
Prezydent Miasta Zawiercia
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Łabędziej na Osiedlu Kosowska Niwa w Zawierciu


Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość;
- nr ew. działki 552 karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
- powierzchnia działki 538 m2
- Księga Wieczysta 20 126
- rodzaj użytku według ewidencji gruntów - Bp - tereny osiedlowe
- kształt działki korzystny - bezpośrednie sąsiedztwo stacji transformatorowej
- nieruchomość gruntowa niezabudowana
- cena wywoławcza nieruchomości - 26.250 zł ( w tym 22% podatku VAT )
- minimalne postąpienie - 270 zł
- wadium - 3.000 zł

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
Przeznaczeniem podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Przeznaczenie dopuszczalne - usługi o charakterze podstawowym, garaże i pomocnicze obiekty gospodarcze.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:
- w sprawach dotyczących przedmiotu przetargu - Alicja Kozłowska, tel. 032 6721661 wew. 204,
- w sprawach dotyczących procedury postępowania - Agata Dziadoń, tel. 032 6722253.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada 2007r. o godz. 10.00 w sali narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości określonej powyżej w terminie do dnia 9 listopada 2007r. na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu - Wydział Finansowy w ING Bank ¦ląski CBK/Częstochowa Nr 80 1050 1142 1000000800653354 lub w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego ( kasa nr 1 ) w godzinach 800 - 1400.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód tożsamości podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.


Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:
1. odwołania przetargu
2. zamknięcia przetargu
3. unieważnienia przetargu
4. zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108).

Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całość nabywcę.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej: www.e-zawiercie.pl
( zakładka Biuletyn Informacji Publicznej ( BIP ) - informacje - przetargi ).