Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Miejskiej w Zawierciu (data ogłoszenia: 2007-08-01 12:33)

TREŚĆ PRZETARGU:
Prezydent Miasta Zawiercia
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Miejskiej w Zawierciu

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość oznaczona:
- nr ew. działek: 14/21 o pow. 475 m2
14/26 o pow. 781 m2
- powierzchnia ogólna nieruchomości 1256 m2
- karta mapy 18 obręb Zawiercie
- Księga Wieczysta KW 26 079
- rodzaj użytku wg ewidencji gruntów - Bp
- kształt działki zadowalający - czworobok
- nieruchomość gruntowa niezabudowana -przez działkę 14/21 / pas wschodni wzdłuż ulicy Miejskiej /przebiega odcinek kanalizacji sanitarnej
- cena wywoławcza nieruchomości - 61.300 zł / w tym 22% podatku VAT /
- minimalne postąpienie - 620 zł
- wadium - 10 000 zł

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta:
W chwili obecnej teren, na którym położona jest działka opisana w ogłoszeniu nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ z dniem 1.01.2004r. istniejący plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia przedmiotowa działka została określona jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami ) zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga ustalenia w drodze decyzji.

Decyzję o warunkach zabudowy zgodnie z art. 60 ust. 1 i 2 cytowanej ustawy wydaje Prezydent Miasta po uzgodnieniu z wojewodą, zarządem województwa oraz zarządem powiatu w zakresie zadań samorządowych i rządowych, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt. 3 i art. 48. ,
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
- co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
- teren ma dostęp do drogi publicznej;
- istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
- teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy , o której mowa w art. 88 ust. 1;
- decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Wydanie pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe po:
- uzyskaniu uzgodnień z organami, o których mowa w art. 53 ust. 4,
- uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi ( art. 53 pkt. 6 organ właściwy do uzgodnienia w sprawach ochrony gruntów rolnych oraz art. 53 pkt. 9 organ właściwy - zarządca drogi),
- łącznego spełnienia warunków z art. 61 cytowanej ustawy,
- dokonaniu analiz urbanistycznych dot. funkcji, gabarytów, formy architektonicznej, a także warunków i zasad zagospodarowania terenu wynikających z przepisów odrębnych.

Pozytywna decyzja o warunkach zabudowy pozwala na wystąpienie o pozwolenie na budowę do Wydziału Architektury w Starostwie Powiatowym w Zawierciu - po przedłożeniu dokumentów wymaganych przepisami prawa.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:
- w sprawach dotyczących przedmiotu przetargu - Alicja Kozłowska, tel. 0 32 6721661 wew. 204,
- w sprawach dotyczących procedury postępowania - Agata Dziadoń, tel. 0 32 6722253.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 września 2007r. o godz. 12.00 w sali narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2. Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu - Wydział Finansowy w ING Bank ¦ląski CBK/Częstochowa Nr 80 1050 1142 1000000800653354 w terminie do dnia 3 września 2007r.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:
1. odwołania przetargu
2. zamknięcia przetargu
3. unieważnienia przetargu
4. zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108).

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej: www.e-zawiercie.pl
( zakładka Biuletyn Informacji Publicznej ( BIP ) - informacje - przetargi ).

Załączniki

Mapa (351.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2007-08-01 12:33:49
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2007-08-01 12:33:49
Ostatnia zmiana:2011-05-08 23:51:56
Ilość wyświetleń:427

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij