TREŚĆ PRZETARGU:
Prezydent Miasta Zawiercia
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych przy
ul. Kormoranów na osiedlu Kosowska Niwa w Zawierciu

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomość oznaczone:
1. nr ew. działki 475 karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
- powierzchnia działki 535 m2
- Księga Wieczysta KW 20 126.
- rodzaj użytku wg ewidencji gruntów - Bp - tereny osiedlowe
- kształt działki korzystny
- nieruchomość gruntowa niezabudowana
- cena wywoławcza nieruchomości - 21 545,20 zł ( w tym 22% podatku VAT )
- minimalne postąpienie - 220 zł
- wadium - 3 000 zł
2. nr ew. działki 476 karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
- powierzchnia działki 510 m2
- Księga Wieczysta KW 20 126.
- rodzaj użytku wg ewidencji gruntów - Bp - tereny osiedlowe
- kształt działki korzystny
- nieruchomość gruntowa niezabudowana
- cena wywoławcza nieruchomości - 20 532,60 zł ( w tym 22% podatku VAT )
- minimalne postąpienie - 210 zł
- wadium - 3 000 zł
3. nr ew. działki 477 karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
- powierzchnia działki 517 m2
- Księga Wieczysta KW 20 126.
- rodzaj użytku wg ewidencji gruntów - Bp - tereny osiedlowe
- kształt działki korzystny
- nieruchomość gruntowa niezabudowana
- cena wywoławcza nieruchomości - 20 813,20 zł ( w tym 22% podatku VAT )
- minimalne postąpienie - 210 zł
- wadium - 3 000 zł
4. nr ew. działki 478 karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
- powierzchnia działki 517 m2
- Księga Wieczysta KW 20 126.
- rodzaj użytku wg ewidencji gruntów - Bp - tereny osiedlowe
- kształt działki korzystny
- nieruchomość gruntowa niezabudowana
- cena wywoławcza nieruchomości - 20 813,20 zł ( w tym 22% podatku VAT )
- minimalne postąpienie - 210 zł
- wadium - 3 000 zł

Uzbrojenie w ul. Kormoranów: nawierzchnia drogi asfaltowa, wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć elektryczna.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
W dniu 1 września 2006r. wszedł w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalony uchwałą Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21.06.2006r. ( Dz. U. Woj. z 2006r. Nr 89 poz. 2503 ). Przeznaczeniem podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:
- w sprawach dotyczących przedmiotu przetargu - Alicja Kozłowska, tel. 032 6721661 wew. 204,
- w sprawach dotyczących procedury postępowania - Agata Dziadoń, tel. 032 6722253.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 listopada 2006r. o godz. 12.30 w sali narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2. Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu - Wydział Finansowy w ING Bank ¦ląski CBK/Częstochowa Nr 80 1050 1142 1000000800653354 lub w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego ( kasa nr 1 ) w terminie do dnia 17 listopada 2006r. do godz. 12.00.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:
1. odwołania przetargu
2. zamknięcia przetargu
3. unieważnienia przetargu
4. zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108).

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej: www.e-zawiercie.pl