Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Przetarg ustny nieograniczony - sprzdaż nieruchomości położonej przy ul. Kormoranów na osiedlu Kosowska Niwa w Zawierciu (data ogłoszenia: 2006-08-30 07:33)

TREŚĆ PRZETARGU:
Prezydent Miasta Zawiercia
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych przy
ul. Kormoranów na osiedlu Kosowska Niwa w Zawierciu

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomość oznaczone:


1. nr ewid. działki 536 karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
- powierzchnia działki 523 m2
- Księga Wieczysta KW 20 126.
- rodzaj użytku wg. ewidencji gruntów - Bp - tereny osiedlowe
- kształt działki korzystny - nieruchomość gruntowa niezabudowana
- cena wywoławcza nieruchomości - 21 057,20 zł ( w tym 22% podatku VAT )
- minimalne postąpienie - 220 zł
- wadium - 3 000 zł

2. nr ewid. działki 485 karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
- powierzchnia działki 542 m2
- Księga Wieczysta KW 20 126.
- rodzaj użytku wg. ewidencji gruntów - Bp - tereny osiedlowe
- kształt działki korzystny - nieruchomość gruntowa niezabudowana
- cena wywoławcza nieruchomości - 21 825,80 zł ( w tym 22% podatku VAT )
- minimalne postąpienie - 220 zł
- wadium - 3 000 zł

3. nr ewid. działki 484 karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
- powierzchnia działki 529 m2
- Księga Wieczysta KW 20 126.
- rodzaj użytku wg. ewidencji gruntów - Bp - tereny osiedlowe
- kształt działki korzystny - nieruchomość gruntowa niezabudowana
- cena wywoławcza nieruchomości - 21 301,20 zł ( w tym 22% podatku VAT )
- minimalne postąpienie - 220 zł
- wadium - 3 000 zł

4. nr ewid. działki 483 karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
- powierzchnia działki 529 m2
- Księga Wieczysta KW 20 126.
- rodzaj użytku wg. ewidencji gruntów - Bp - tereny osiedlowe
- kształt działki korzystny - nieruchomość gruntowa niezabudowana
- cena wywoławcza nieruchomości - 21 301,20 zł ( w tym 22% podatku VAT )
- minimalne postąpienie - 220 zł
- wadium - 3 000 zł

5. nr ewid. działki 482 karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
- powierzchnia działki 522 m2
- Księga Wieczysta KW 20 126.
- rodzaj użytku wg. ewidencji gruntów - Bp - tereny osiedlowe
- kształt działki korzystny - nieruchomość gruntowa niezabudowana
- cena wywoławcza nieruchomości - 21 020,60 zł ( w tym 22% podatku VAT )
- minimalne postąpienie - 220 zł
- wadium - 3 000 zł

6. nr ewid. działki 481 karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
- powierzchnia działki 523 m2
- Księga Wieczysta KW 20 126.
- rodzaj użytku wg. ewidencji gruntów - Bp - tereny osiedlowe
- kształt działki korzystny - nieruchomość gruntowa niezabudowana
- cena wywoławcza nieruchomości - 21 057,20 zł ( w tym 22% podatku VAT )
- minimalne postąpienie - 220 zł
- wadium - 3 000 zł

7. nr ewid. działki 480 karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
- powierzchnia działki 521 m2
- Księga Wieczysta KW 20 126.
- rodzaj użytku wg. ewidencji gruntów - Bp - tereny osiedlowe
- kształt działki korzystny - nieruchomość gruntowa niezabudowana
- cena wywoławcza nieruchomości - 20 984 zł ( w tym 22% podatku VAT )
- minimalne postąpienie - 210 zł
- wadium - 3 000 zł

8. nr ewid. działki 479 karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
- powierzchnia działki 519 m2
- Księga Wieczysta KW 20 126.
- rodzaj użytku wg. ewidencji gruntów - Bp - tereny osiedlowe
- kształt działki korzystny - nieruchomość gruntowa niezabudowana
- cena wywoławcza nieruchomości - 20 898,60 zł ( w tym 22% podatku VAT )
- minimalne postąpienie - 210 zł
- wadium - 3 000 zł

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta dla każdej z nieruchomości opisanych powyżej - w chwili obecnej teren, na którym położone są działki opisane w ogłoszeniu, nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ z dniem 1.01.2004r. istniejący plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność.
Z dniem 22 września 2004r. Gmina Zawiercie ogłosiła przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla Osiedla Kosowska Niwa.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia przedmiotowe działki znajdują się w obszarze terenów potencjalnego rozwoju budownictwa mieszkaniowo-usługowego, przewaga zabudowy o niskiej intensywności zabudowy.
Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga ustalenia w drodze decyzji.
Decyzję o warunkach zabudowy zgodnie z art. 60 ust. 1 i 2 cytowanej ustawy wydaje Prezydent Miasta po uzgodnieniu z wojewodą, zarządem województwa oraz zarządem powiatu w zakresie zadań samorządowych i rządowych, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt. 3 i art. 48.
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami:
- co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
- teren ma dostęp do drogi publicznej;
- istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
- teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy , o której mowa w art. 88 ust. 1;

- decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Wydanie pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe po:

- uzyskaniu uzgodnień z organami, o których mowa w art. 53 ust. 4,
- uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi (pkt. 6 organ właściwy do uzgodnienia w sprawach ochrony gruntów rolnych oraz pkt. 9 organ właściwy - zarządca drogi),
- łącznego spełnienia warunków z art. 61 cytowanej ustawy,
- dokonaniu analiz urbanistycznych dot. funkcji, gabarytów, formy architektonicznej, a także warunków i zasad zagospodarowania terenu wynikających z przepisów odrębnych.

Pozytywna decyzja o warunkach zabudowy pozwala na wystąpienie o pozwolenie na budowę do Wydziału Architektury w Starostwie Powiatowym w Zawierciu - po przedłożeniu dokumentów wymaganych przepisami prawa.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:
- w sprawach dotyczących przedmiotu przetargu - Alicja Kozłowska, tel. 0 32 6722253,
0 32 6721661 wew. 212,
- w sprawach dotyczących procedury postępowania - Agata Dziadoń, tel. 032 6722253.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 października 2006r. o godz. 12.00 w sali narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2. Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu - Wydział Finansowy w ING Bank ¦ląski CBK/Częstochowa Nr 80 1050 1142 1000000800653354 lub w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego ( kasa nr 1 ) w terminie do dnia 2 października 2006r. do godz. 12.00.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.
Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:
1. odwołania przetargu
2. zamknięcia przetargu
3. unieważnienia przetargu
4. zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108).

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej: www.e-zawiercie.pl

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2006-08-30 07:33:39
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2006-08-30 07:33:39
Ostatnia zmiana:2011-05-08 23:51:54
Ilość wyświetleń:643

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij