Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Przetarg pisemny nieograniczony - sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Blanowskiej w Zawierciu (data ogłoszenia: 2006-08-30 07:23)

TREŚĆ PRZETARGU:
Prezydent Miasta Zawiercia
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Blanowskiej w Zawierciu:

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z 4 działek:
- nr ewid. działek: 71/4 o pow. 19 m2
72/4 o pow. 288 m2
73/3 o pow. 120 m2
74/5 o pow. 9 m2
- powierzchnia ogólna 436 m2
- karta mapy 27 obręb Zawiercie
- Księga Wieczysta KW 24 690
- rodzaj użytku wg ewidencji gruntów - Bp, B
- kształt działki częściowo regularny
- nieruchomość gruntowa niezabudowana
- cena wywoławcza nieruchomości - 24 148, 68 zł / w tym 22% podatku VAT /
- minimalne postąpienie - 250 zł
- wadium - 4 000 zł

W chwili obecnej teren, na którym położone są działki nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Ponowne określenie przeznaczenia przedmiotowej nieruchomości nastąpi w nowym planie zagospodarowania przestrzennego.
W wypadku konieczności budowy obiektu budowlanego lub wykonania innych robót budowlanych wymagane jest ustalenie warunków zabudowy w drodze decyzji.
Decyzje te wydaje Prezydent Miasta po dokonaniu uzgodnień z Wojewodą, Zarządem Województwa i Powiatu oraz właściwym zarządcą drogi, wojewódzkim konserwatorem przyrody, organem właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych, a także po dokonaniu analiz urbanistycznych dot. funkcji, gabarytów, formy architektonicznej, a także warunków i zasad zagospodarowania terenu wynikających z przepisów odrębnych.
Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XVIII/172/2000 z dnia 21 marca 2000 r. przedmiotowy teren został określony jako zespół istniejącej zabudowy śródmiejskiej o przewadze funkcji usługowych.

Oferty w formie pisemnej należy złożyć w terminie do dnia 2 października 2006r. do godz. 1300 w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminy Urzędu Miejskiego w Zawierciu, pokój nr 220.
Zamknięta koperta zawierająca ofertę powinna być opisana w następujący sposób: „Przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej przy ulicy Blanowskiej w Zawierciu”.
Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy i jej siedziby, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
- datę sporządzenia oferty,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
- koncepcję zagospodarowania nieruchomości.
- kopię dowodu wpłaty wadium.
Przy wyborze oferty komisja przetargowa kierowała się będzie zaoferowaną ceną oraz oceną przedłożonej koncepcji zagospodarowania nieruchomości.
Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:
- w sprawach dotyczących przedmiotu przetargu - Inspektor Alicja Kozłowska - Wydział Gospodarki Mieniem Gminy, tel. (032) 67 222 53 (032), 67 216 61 wew.204
- w sprawach dotyczących procedury postępowania - Referent Agata Dziadoń Wydział Gospodarki Mieniem Gminy, tel. (032) 67 222 53.

Część jawna przetargu odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 w dniu 6 października 2006 r. o godz. 11:00.
Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu - Wydział Finansowy w ING Bank ¦ląski CBK/Częstochowa Nr 80 1050 1142 1000000800653354 lub w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego ( kasa nr 1 ) w terminie do dnia 2 października 2006r. do godz. 1200.
Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.
Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:
1. odwołania przetargu
2. zamknięcia przetargu
3. unieważnienia przetargu
4. zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców w przypadkach kiedy wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 167 poz. 1759 ) może nastąpić pod warunkiem uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108).
Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej: www.e-zawiercie.pl

Prezydentowi Miasta przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2006-08-30 07:23:41
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2006-08-30 07:23:41
Ostatnia zmiana:2011-05-08 23:51:54
Ilość wyświetleń:625

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij