TREŚĆ PRZETARGU:
Prezydent Miasta Zawiercia
ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż poniższych nieruchomości:

1. Nieruchomość położona przy ul. Wyspiańskiego w Zawierciu:
- mapa 8 działka nr 2849/7 obręb Blanowice, zabudowana budynkiem byłej szkoły
- powierzchnia działki 4530 m2,
- księga wieczysta - KW 37 349,
- kształt działki - zadawalający
- cena wywoławcza - 94.205 zł (zwolniona z podatku VAT ).

2. Nieruchomość położona przy ul. Wyspiańskiego w Zawierciu:
- mapa 8 działka nr 2849/6 obręb Blanowice, teren byłego boiska szkolnego
- powierzchnia działki 5527 m2,
- księga wieczysta - KW 37 349,
- kształt działki - zadawalający
- cena wywoławcza - 76.195,10 zł (cena zawiera podatek VAT w wysokości 22%).

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta obowiązującym do dnia 31.XII.2003r. - usługi oświaty /szkoła podstawowa/. W chwili obecnej teren, na którym położone są działki nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.
Ponowne określenie przeznaczenia przedmiotowej nieruchomości nastąpi w nowym planie zagospodarowania przestrzennego.
W wypadku konieczności budowy obiektu budowlanego lub wykonania innych robót budowlanych wymagane jest ustalenie warunków zabudowy w drodze decyzji.
Decyzje te wydaje Prezydent Miasta po dokonaniu uzgodnień z Wojewodą, Zarządem Województwa i Powiatu oraz właściwym zarządcą drogi, wojewódzkim konserwatorem przyrody, organem właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych, a także po dokonaniu analiz urbanistycznych dot. funkcji, gabarytów, formy architektonicznej, a także warunków i zasad zagospodarowania terenu wynikających z przepisów odrębnych.
Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XVIII/172/2000 z dnia 21 marca 2000 r. przedmiotowe działki znajdują się częściowo w obszarze terenów potencjalnego rozwoju budownictwa mieszkaniowo-usługowego - przewaga zabudowy o niskiej intensywności zabudowy, częściowi są to tereny specjalistycznych usług turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowych i sportowych, w tym obiektów miejskiego centrum informacji i promocji turystycznej, centrum hotelowo-turystyczne, zajazd turystyczny i inne.

Oferty w formie pisemnej należy złożyć w terminie do dnia 26 czerwca 2006r. do godz. 1000 w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminy Urzędu Miejskiego w Zawierciu, pokój nr 220.
Zamknięta koperta zawierająca ofertę powinna być opisana w następujący sposób: „Przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej przy ulicy Wyspiańskiego w Zawierciu”.
Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy i jej siedziby, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
- datę sporządzenia oferty,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
- koncepcję zagospodarowania nieruchomości.
- kopię dowodu wpłaty wadium.
Przy wyborze oferty komisja przetargowa kierowała się będzie zaoferowaną ceną oraz oceną przedłożonej koncepcji zagospodarowania nieruchomości.
Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:
- w sprawach dotyczących przedmiotu przetargu - Inspektor Alicja Kozłowska Wydział Gospodarki Mieniem Gminy, tel. (032) 67 222 53, (032) 67 216 61 wew.204
- w sprawach dotyczących procedury postępowania - Referent Agata Dziadoń Wydział Gospodarki Mieniem Gminy, tel. (032) 67 222 53.

Część jawna przetargu odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 w dniu 30 czerwca 2006r. o godz. 1100.
Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości odpowiedni: - 6.000zł (dla działki o numerze 2849/7 )
- 5.000zł (dla działki o numerze 2849/6 )
na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu - Wydział Finansowy w ING Bank ¦ląski CBK/Częstochowa Nr 80 1050 1142 1000000800653354 w terminie do dnia 26 czerwca 2006r.
Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.
Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:
1. odwołania przetargu
2. zamknięcia przetargu
3. unieważnienia przetargu
4. zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców w przypadkach kiedy wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 167 poz. 1759 ) może nastąpić pod warunkiem uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej: www.e-zawiercie.pl

Prezydentowi Miasta przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.