TREŚĆ PRZETARGU:

OGłOSZENIE

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU ul. POLSKA 21


Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości będącej
w trwałym zarządzie Zakładu Komunikacji Miejskiej.

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości składającej się z wolnostojącego parterowego budynku Stacji Paliw o powierzchni użytkowej 61,5 m 2 wraz z gruntem zajezdni o powierzchni 660 m 2 i wyposażeniem w postaci:
2. Zbiornik paliw o powierzchni 19.980 litra.
2. Dwukomorowy zbiornik paliw o pojemności : 11.974 litry i 9.677 litra.
3. Dwa dystrybutory paliw typu HOC -E 5.1.
4. Zadaszenie nad dystrybutorem.
5. Stanowiska pod dwa dystrybutory.
6. Podjazd na stacje paliw wykonany z kostki brukowej.
7. Ogrodzenie stacji paliw.
8. Instalacja alarmowa.
Powyższa nieruchomość jest częścią nieruchomości zabudowanej obiektami zajezdni autobusowej położonej w Zawierciu przy ulicy Polskiej 21, KM 36,
nr działki 174/7 o powierzchni 2,1002 ha.
Dla ww. nieruchomości założona jest księga wieczysta KW Nr 33475 z dnia 10.05.2000 roku.
Wszelkie informacje dotyczące dzierżawy ww. nieruchomości dostępne są
w budynku Zakładu Komunikacji Miejskiej ul. Polska 21 w Zawierciu w godz.
od 6:00 do 14:00.
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest mgr inż. Włodzimierz Rok - Główny Specjalista ds. Techniczno-Eksploatacyjnych tel. 032/ 6723411.
Cena wywoławcza miesięcznej dzierżawy wynosi 2.000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych) netto plus 22 % VAT. Podstawą wyliczenia ceny dzierżawy jest Uchwała nr XXIV/ 238/ 2000 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 18.09.2000 roku z późniejszymi zmianami.
Oferenci przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 2.000,00 zł ( słownie : dwa tysiące złotych ) w terminie do dnia 27.04.2006 r. godz. 11:00 w kasie Zakładu Komunikacji Miejskiej , Zawiercie, ul. Polska 21
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, a wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 20,00 zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Przetarg uważa się zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
Termin podpisania umowy dzierżawy lub najmu nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy Zarządzenia 21/05 Dyrektora Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu z dnia 15.11.2005 roku zmienionego aneksu Nr 1 z dnia 04.04.2006 roku.
Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.ptk-zawiercie.com.pl.
Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odstapienia od przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
- osoba / Firma/ , która wygra przetarg i w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu uchyli się od podpisania umowy dzierżawy,
- żadna osoba / Firma/ mimo wpłaty wadium nie uczyni postąpienia powyżej ceny wywoławczej.
Czynsz za dzierżawiony obiekt należy wpłacić do kasy ZKM z góry do 10 dnia każdego miesiąca. W przypadku nieterminowych wpłat za dzierżawę naliczone będą ustawowo obowiązujące odsetki.
Dzierżawca zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz nie dokonywać w nim zmian bez zgody Wydzierżawiającego.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zakładu Komunikacji Miejskiej - sala narad
w dniu 27.04.2006r o godz. 12:00.
Dzierżawca dokona na własny koszt:
a. przeróbki podłączenia drugiego dystrybutora do zbiornika pozostającego w dyspozycji Wydzierżawiającego,
b. przeróbki tablicy sterującej pracą dystrybutorów w celu wprowadzenia możliwości uruchomienia dystrybutorów paliw wyłącznie przez Wydzierżawiającego lub Dzierżawcę.
Prace wymienione w ust.1 Dzierżawca wykona w terminie do dnia 15.06.2006 roku.
Poniesione nakłady po wyczerpaniu okresu dzierżawy przechodzą nieodpłatnie na rzecz Wydzierżawiającego.
Dzierżawca na własny koszt przystosuje dzierżawioną nieruchomość i wyposaży
w odpowiednie urządzenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia
21.11.2005r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać bazy
i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie Dz. U. 2005 Nr 243, poz.2063,
w terminie do dnia 30.11.2007 roku, które po wyczerpaniu okresu dzierżawy przejdą nieodpłatnie na rzecz Wydzierżawiającego.
Umowa zostanie zawarta na okres sześciu lat.
Wydzierżawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy na okres dziewięciu lat pod warunkiem, że Dzierżawca na własny koszt przystosuje i wyposaży w odpowiednie urządzenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.01.2005r.
w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie Dz. U. 2005 Nr 243, poz.2063, w terminie do dnia 30.11.2007 roku, pozostający w dyspozycji Wydzierżawiającego zbiornik paliw o pojemności 19.667 litrów oraz dwa dystrybutory z instalacją.
Poniesione nakłady po wyczerpaniu okresu dzierżawy przechodzą nieodpłatnie na rzecz Wydzierżawiającego.
Na jeden dzień przed przystąpieniem do przetargu oferenci złożą stosowne oświadczenie według załączonego wzoru.
Dzierżawcy złożą na jeden dzień przed przystąpieniem do przetargu oświadczenie, że zapoznali się z treścią Umowy i nie wnoszą żadnych uwag co do jej treści. Oferenci składają również oświadczenie przed przetargiem, że znany im jest stan techniczny obiektu oraz jego usytuowanie. Wszystkie dokumenty należy złożyć w sekretariacie ZKM Zawiercie ul. Polska 21.
Komisja Przetargowa wybierze oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę dzierżawy. Zakład Komunikacji Miejskiej może unieważnić ww. przetarg na każdym etapie postępowania.