TREŚĆ PRZETARGU:
Prezydent Miasta Zawiercia
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż poniższych nieruchomości


1. Działka położona przy ul. Miodowej w Zawierciu:
- mapa 46 działka nr 98/4
- powierzchnia działki 1550 m2,
- księga wieczysta - KW 26 378,
- przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego - teren usługowy. Przeznaczenie podstawowe - działalność usługowa. Przeznaczenie dopuszczalne - działalność produkcyjno-składowa, parkingi, garaże oraz zabudowa mieszkaniowa,
- kształt działki - częściowo regularny, zbliżony do wieloboku foremnego,
- cena wywoławcza - 115 168 zł (cena zawiera podatek VAT w wysokości 22%).

2. Działka położona przy ul. Willowej w Zawierciu:
- mapa 46 działka nr 224,
- powierzchnia działki 1098 m2,
- księga wieczysta - KW 26 378,
- przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego - teren usługowy. Przeznaczenie podstawowe - działalność usługowa. Przeznaczenie dopuszczalne - działalność produkcyjno-składowa, parkingi, garaże oraz zabudowa mieszkaniowa,
- kształt działki - częściowo regularny, zbliżony do wieloboku foremnego,
- cena wywoławcza - 81 984 zł (cena zawiera podatek VAT w wysokości 22%).

Oferty w formie pisemnej należy złożyć w terminie do dnia 20 lutego 2006 roku do godz. 13:00 w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminy - Referacie Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu, pokój Nr 225, II piętro.
Zamknięta koperta zawierająca ofertę powinna być opisana w następujący sposób (w zależności, na którą działkę jest składana): „Oferta na przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Miodowej w Zawierciu” i/lub „Oferta na przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Willowej w Zawierciu”.

Pisemna oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
- datę sporządzenia oferty,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
- koncepcję zagospodarowania terenu uwzględniającą przeznaczenie nieruchomości (uproszczony szkic dot. sposobu jej zagospodarowania).
Do oferty należy dołączyć również kopię dowodu wniesienia wadium.


Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:
- w sprawach dotyczących przedmiotu przetargu - Alicja Kozłowska - Wydział Gospodarki Mieniem Gminy, tel. (032) 6722253,
- w sprawach dotyczących procedury postępowania - Jarosław Felczuk - Referat Zamówień Publicznych, tel. (032) 6722684, (032) 6721661-63 wew. 221.

Przetarg odbędzie się w sali narad budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 w dniu 24 lutego 2006 r. o godz. 10.00.
Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości odpowiedni: 11 000,- zł (dla działki położonej przy ul. Miodowej) oraz 8 000,- zł (dla działki położonej przy ul. Willowej) na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu - Wydział Finansowy w ING Bank ¦ląski CBK/Częstochowa Nr 80 1050 1142 1000000800653354 w terminie do dnia 20 lutego 2006 r.
Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.
Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:
1. odwołania przetargu
2. zamknięcia przetargu
3. unieważnienia przetargu
4. zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108).
Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej: www.um.zawiercie.pl
Prezydentowi Miasta przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.