TREŚĆ PRZETARGU:
Prezydent Miasta Zawiercia
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Łabędziej - osiedle Kosowska Niwa w Zawierciu

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona przy ulicy Łabędziej - os. Kosowska Niwa w Zawierciu oznaczona na mapie 2 numerem:

- działka nr 397 o pow. 491 m2
- księga wieczysta KW 20 126
- rodzaj użytku wg ewidencji gruntów - Bp
- opis nieruchomości - nieruchomość gruntowa niezabudowana
- kształt działki - zadowalający
- cena wywoławcza działki - 9.760,- zł
( cena zawiera podatek VAT w wysokości 22 % )
- wadium - 1.000,- zł
- minimalne postąpienie - 100,- zł

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta.
W chwili obecnej teren, na którym położona jest działka wymieniona w ogłoszeniu nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ z dniem 01.01.2004 istniejący plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia przedmiotowa działka jest objęta terenem potencjalnego rozwoju budownictwa mieszkaniowo-usługowej przewadze zabudowy o niskiej intensywności zabudowy.
Warunki geotechniczne znacznie pogorszone - przez działkę przebiega ciek wodny - działka nie może być zabudowana.Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:
- w sprawach dotyczących przedmiotu przetargu -Alicja Kozłowska Inspektor Wydziału Gospodarki Mieniem Gminy, tel. 67 222 53
- w sprawach dotyczących procedury postępowania - mgr Jarosław Felczuk Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, tel. 67 226 84, 67 216 61 wew. 221.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2005 r. o godz. 10.30 w sali narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2. Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości 1.000,- zł na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu - Wydział Finansowy w ING Bank ¦ląski CBK/Częstochowa Nr 80 1050 1142 1000000800653354 lub w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego (kasa nr 1) w terminie do 9 grudnia 2005 r. do godz. 12.00.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.
.
Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:
1. odwołania przetargu
2. zamknięcia przetargu
3. unieważnienia przetargu
4. zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.


Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108).

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej: www.um.zawiercie.pl