TREŚĆ PRZETARGU:
Prezydent Miasta Zawiercia
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę terenu o pow. 25 m2 stanowiącego część działki numer 171/2 przy ulicy Mickiewicza w Zawierciu.

- powierzchnia działki - 25 m2
- cel dzierżawy - ustawienie garażu tymczasowego „blaszaka”
- cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi - 91,50 zł
( w tym 22 % podatku VAT )
- wadium - 50 zł
- minimalne postąpienie wynosi - 10 zł
- czynsz dzierżawny płatny będzie w terminach określonym przez strony w umowie
- okres trwania dzierżawy do 31.12.2006r. z możliwością przedłużenia na kolejne lata.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:
- w sprawach dotyczących przedmiotu przetargu - mgr inż. Zbigniew Fujak Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Gminy, tel. 67 222 53
- w sprawach dotyczących procedury postępowania - mgr Jarosław Felczuk Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, tel. 67 226 84, 67 216 61 wew. 221.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 października 2005 r. o godz. 10.00 w sali narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2. Oferenci przystępujący do przetargu powinni w terminie do 29 września 2005 r. do godz. 12.00 wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego (kasa nr 1) wadium.
Wadium powinno być wniesione w gotówce.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny dzierżawy, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu.

W przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą, wadia uczestników przetargu ulegają przepadkowi na rzecz Urzędu Miasta.
Ostateczny termin podpisania umowy dzierżawy i wpłaty określonego przetargiem czynszu nie może być dłuższy niż 1 miesiąc od daty odbycia przetargu. W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, termin ten upływa dnia następnego po dacie uzyskania pozwolenia na budowę, przy czym nie może on być dłuższy niż 2 miesiące od daty odbycia przetargu.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy Zarządzenia Nr 604/2005 Prezydenta Miasta Zawiercia z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie: ustalenia regulaminu organizowania przetargów na dzierżawę gruntów stanowiących własność, bądź będących w posiadaniu gminy Zawiercie.

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej: www.um.zawiercie.pl

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.