TREŚĆ PRZETARGU:
Prezydent Miasta Zawiercia
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu oznaczona na mapie 63 numerem 1/5 o pow. 14.233 m2 :


- księga wieczysta KW 26 378
- rodzaj użytku wg ewidencji gruntów - Ba - tereny przemysłowe
- opis nieruchomości - nieruchomość gruntowa niezabudowana z ruinami obiektów przeznaczonymi do likwidacji
- kształt działki - zadawalający, wielobok nieregularny zwarty
- cena wywoławcza działki - 339.526 - zł
( cena zawiera podatek VAT w wysokości 22 % )
- wadium - 20.000,- zł
- minimalne postąpienie - 3.400,- zł

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta - tereny produkcyjno-składowe. Przeznaczenie podstawowe działalność produkcyjno-składowa. Przeznaczenie dopuszczalne - działalność usługowa, parkingi, garaże oraz mieszkania funkcyjne.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:
- w sprawach dotyczących przedmiotu przetargu - mgr inż. Zbigniew Fujak Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Gminy, tel. 67 222 53
- w sprawach dotyczących procedury postępowania - mgr Jarosław Felczuk Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, tel. 67 226 84, 67 216 61 wew. 221.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2005 r. o godz. 11.00 w sali narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2. Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości 20.000,- zł na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu - Wydział Finansowy w ING Bank ¦ląski CBK/Częstochowa Nr 80 1050 1142 1000000800653354 lub w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego (kasa nr 1) w terminie do 22 sierpnia 2005 r. do godz. 12.00.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej na kwadrans przed otwarciem przetargu.

W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.
.
Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:
1. odwołania przetargu
2. zamknięcia przetargu
3. unieważnienia przetargu
4. zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.


Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108).

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej: www.um.zawiercie.pl