TREŚĆ PRZETARGU:
Zawiercie, dnia 28.07.2005 r.
Gn.IV.2012/10 /05

Prezydent Miasta Zawiercia
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę 2 działek o pow. 400 m2 każda położonych przy ulicy Pszczelne Łąki w Zawierciu na mapie 20 obręb Kromołów .


1.Działka nr 1 położona przy ul. Pszczelne Łąki obok działki nr 4249
powierzchnia działki - 374 m2
cel dzierżawy - uprawa warzyw
cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 37,40 zł
minimalne postąpienie wynosi 4.- zł.
czynsz dzierżawny płatny będzie w terminach określonym przez strony w umowie, tj.
termin płatności czynszu - do 31 marca 2006 r.

2.Działka nr 2 położona przy ul. Pszczelne Łąki obok działki nr 1
powierzchnia działki - 374 m2
cel dzierżawy - uprawa warzyw
cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 37,40 zł
minimalne postąpienie wynosi 4.- zł.
czynsz dzierżawny płatny będzie w terminach określonym przez strony w umowie, tj.
termin płatności czynszu - do 31 marca 2006 r.Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:
w sprawach dotyczących przedmiotu przetargu - mgr inż. Zbigniew Fujak Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Gminy, tel. 67 222 53
w sprawach dotyczących procedury postępowania - mgr Jarosław Felczuk Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, tel. 67 226 84, 67 216 61 wew. 221.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2005 r. o godz. 10.00 w sali narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2. Oferenci przystępujący do przetargu powinni w terminie do 26 sierpnia 2005 r. do godz. 14.30 wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego (kasa nr 1) wadium w wysokości
35,- zł na każdą działkę. Wadium powinno być wniesione w gotówce.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny dzierżawy, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu.

W przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą, wadia uczestników przetargu ulegają przepadkowi na rzecz Urzędu Miasta.
Ostateczny termin podpisania umowy dzierżawy i wpłaty określonego przetargiem czynszu nie może być dłuższy niż 1 miesiąc od daty odbycia przetargu.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy Zarządzenia Nr 604/2005 Prezydenta Miasta Zawiercia z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie: ustalenia regulaminu organizowania przetargów na dzierżawę gruntów stanowiących własność, bądź będących w posiadaniu gminy Zawiercie.

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej: www.um.zawiercie.pl

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.