TREŚĆ PRZETARGU:
Prezydent Miasta Zawiercia

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 27 lutego 2088 nieruchomości położonej przy ulicy Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zawierciu


Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste jest nieruchomość położona w Zawierciu przy ulicy Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oznaczona na mapie 53 numerami:


- 52/21 o pow. 469 m2


Księga wieczysta KW 4717


Kształt nieruchomości - wielobok nieregularny zwarty


Cena wywoławcza nieruchomości - 25.805,44,- zł

( cena zawiera podatek VAT w wysokości 22 % )


Wadium - 2.600,- zł


Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta.

W chwili obecnej teren, na którym położona jest nieruchomość wymieniona w ogłoszeniu nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ z dniem 01.01.2004 istniejący plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność.


W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia przedmiotowa działka jest objęta terenem większych zespołów istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej o wysokiej intensywności.Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga ustalenia w drodze decyzji.

Decyzję o warunkach zabudowy zgodnie z art. 60 ust. 1 i 2 cytowanej ustawy wydaje Prezydent Miasta po uzgodnieniu z wojewodą, zarządem województwa oraz zarządem powiatu w zakresie zadań samorządowych i rządowych, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt. 3 i art. 48.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy. jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami:


- conajmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;


- teren ma dostęp do drogi publicznej;

- istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;

- teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy , o której mowa w art. 88 ust. 1;

- decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.


Wydanie pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe po:

- uzyskaniu uzgodnień z organami, o których mowa w art. 53 ust. 4,

- uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi (pkt. 6 organ właściwy do uzgodnienia w sprawach ochrony gruntów rolnych oraz pkt. 9 organ właściwy - zarządca drogi ),

- łącznego spełnienia warunków z art. 61 cytowanej ustawy,

- dokonaniu analiz urbanistycznych dot. funkcji, gabarytów, formy architektonicznej, a także warunków i zasad zagospodarowania terenu wynikających z przepisów odrębnych.


Pozytywna decyzja o warunkach zabudowy pozwala na wystąpienie o pozwolenie na budowę do Wydziału Architektury w Starostwie Powiatowym w Zawierciu - po przedłożeniu dokumentów wymaganych przepisami prawa.
Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów - tereny mieszkaniowe B.


Opis nieruchomości - nieruchomość gruntowa niezabudowana.


Oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości będącej przedmiotem przetargu następuje z przeznaczeniem pod parking


Termin zagospodarowania - 1 rok od daty podpisania umowy notarialnej


Pierwsza opłata roczna - 25 % wartości nieruchomości

Opłata roczna - 3 % wartości nieruchomości.


Termin płatności opłaty rocznej - do 31 marca każdego roku.


Aktualizacja opłaty rocznej - nie częściej niż raz w rokuOferty w formie pisemnej należy złożyć w terminie do dnia 22 sierpnia 2005 roku do godz. 13.00 w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminy - Referacie Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu, pokój Nr 225, II piętro.

Zamknięta koperta zawierająca ofertę powinna być opisana w następujący sposób: „Przetarg pisemny nieograniczony na na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ulicy Ks. Kardynała Wyszyńskiego w Zawierciu”

Pisemna oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę lub firmę oraz siedzibę , jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia oferty,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- koncepcję zagospodarowania terenu uwzględniającą przeznaczenie nieruchomości oraz uproszczony szkic dot. sposobu jej zagospodarowania.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

- w sprawach dotyczących przedmiotu przetargu - mgr inż. Zbigniew Fujak Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Gminy, tel. 67 222 53

- w sprawach dotyczących procedury postępowania - mgr Jarosław Felczuk Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, tel. 67 226 84, 67 216 61 wew. 221.

Przetarg odbędzie się w sali narad budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 w dniu 26 sierpnia 2005 r. o godz. 10.00.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości 2.600,- zł na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu - Wydział Finansowy w ING Bank ¦ląski CBK/Częstochowa Nr 80 1050 1142 1000000800653354 lub w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego (kasa Nr 1) w terminie do 22 sierpnia 2005 r. do godz. 12.00.


Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.


Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej na kwadrans przed otwarciem przetargu.


W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:

1. odwołania przetargu

2. zamknięcia przetargu

3. unieważnienia przetargu

4. zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.


Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości


Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108).


Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej: www.um.zawiercie.pl


Prezydentowi Miasta przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.