TREŚĆ PRZETARGU:
Prezydent Miasta Zawiercia

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Siewierskiej w Zawierciu


Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona przy ulicy Siewierskiej w Zawierciu oznaczona na mapie 14 obrębu Kromołów numerami:- 3211/7 o pow. 4.194 m2

- 3211/8 o pow. 240 m2

- łączna powierzchnia - 4.432 m2

- księga wieczysta KW 20 66

- odzaj użytku wg ewidencji gruntów - Tr - tereny różne

- opis nieruchomości - nieruchomości gruntowe niezabudowane

- kształt działek - nieregularny, niekorzystny

- cena wywoławcza działek -136.884,- zł

( cena zawiera podatek VAT w wysokości 22 % )

- wadium - 14.000,- zł

- minimalne postąpienie - 1.400,- zł


Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta.


W chwili obecnej teren, na którym położone jest działka wymieniona w ogłoszeniu

nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ z dniem 01.01.2004 istniejący plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność


W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia przedmiotowe działki znajdują się w obszarze terenów potencjalnego rozwoju budownictwa mieszkaniowo-usługowego, przewaga zabudowy o niskiej intensywności.


Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga ustalenia w drodze decyzji.

Decyzję o warunkach zabudowy zgodnie z art. 60 ust. 1 i 2 cytowanej ustawy wydaje Prezydent Miasta po uzgodnieniu z wojewodą, zarządem województwa oraz zarządem powiatu w zakresie zadań samorządowych i rządowych, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt. 3 i art. 48.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy. jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami:


- conajmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;

- teren ma dostęp do drogi publicznej;

- istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;

- teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy , o której mowa w art. 88 ust. 1;

- decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.


Wydanie pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe po:

- uzyskaniu uzgodnień z organami, o których mowa w art. 53 ust. 4,

- uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi (pkt. 6 organ właściwy do uzgodnienia w sprawach ochrony gruntów rolnych oraz pkt. 9 organ właściwy - zarządca drogi ),

- łącznego spełnienia warunków z art. 61 cytowanej ustawy,

- dokonaniu analiz urbanistycznych dot. funkcji, gabarytów, formy architektonicznej, a także warunków i zasad zagospodarowania terenu wynikających z przepisów odrębnych.


Pozytywna decyzja o warunkach zabudowy pozwala na wystąpienie o pozwolenie na budowę do Wydziału Architektury w Starostwie Powiatowym w Zawierciu - po przedłożeniu dokumentów wymaganych przepisami prawa.


Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

- w sprawach dotyczących przedmiotu przetargu - mgr inż. Zbigniew Fujak Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Gminy, tel. 67 222 53

- w sprawach dotyczących procedury postępowania - mgr Jarosław Felczuk Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, tel. 67 226 84, 67 216 61 wew. 221.


Przetarg odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2005 r. o godz. 10.00 w sali narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2. Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości 14.000,- zł na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu - Wydział Finansowy w ING Bank ¦ląski CBK/Częstochowa Nr 80 1050 1142 1000000800653354 lub w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego (kasa nr 1) w terminie do 22 sierpnia 2005 r. do godz. 12.00.


Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.


Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej na kwadrans przed otwarciem przetargu.


W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:

1. odwołania przetargu

2. zamknięcia przetargu

3. unieważnienia przetargu

4. zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108).


Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej: www.um.zawiercie.pl