TREŚĆ PRZETARGU:
Prezydent Miasta Zawiercia

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności działki położonej przy ulicy Staromiejskiej w Zawierciu

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w Zawierciu przy ulicy Staromiejskiej oznaczona na mapie 6 obrębu Kromołów o nr ewid. 1382/2.Pow. 272 m2Księga wieczysta KW 1823Kształt działki - regularnyCena wywoławcza działki wynosi - 5.168,- + 22% podatek VATWadium - 1.000,- złMinimalne postąpienie - 100,- złPrzeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta. W chwili obecnej teren, na którym położona jest działka wymieniona w ogłoszeniu nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ z dniem 01.01.2004 istniejący plan zagospodarowania przestrzennego stracił moc obowiązującą.W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia przedmiotowa działka została określona jako „ teren potencjalnego rozwoju budownictwa mieszkaniowo-usługowego, przewaga zabudowy wielorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy „.W wypadku konieczności budowy obiektu budowlanego lub wykonania innych robót budowlanych wymagane jest ustalenie warunków zabudowy w drodze decyzji.

Decyzje te wydaje Prezydent Miasta po dokonaniu uzgodnień z Wojewodą, Zarządem Województwa i Powiatu oraz właściwym zarządcą drogi, wojewódzkim konserwatorem przyrody, organem właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych, a także po dokonaniu analiz urbanistycznych dot. funkcji, gabarytów, formy architektonicznej, a także warunków i zasad zagospodarowania terenu wynikających z przepisów odrębnych.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 stycznia 2005 r. o godz. 10.00 w sali narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2. Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości - 1.000,- zł na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu - Wydział Finansowy w ING Bank ¦ląski CBK/Częstochowa Nr 80 1142 1000000800653354 lub w gotówce

w kasie Urzędu Miejskiego (kasa nr 1) w terminie do 28 grudnia 2004r. do

godz. 12.00.Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej na kwadrans przed otwarciem przetargu.W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:

1. odwołania przetargu

2. zamknięcia przetargu

3. unieważnienia przetargu

4. zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości

Oferent, który wygrał przetarg zobowiązany jest również do zwrotu kosztów poniesionych w wysokości 1.200,- zł

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Mieniem Gminy - Referat Zamówień Publicznych , pok. nr 225 w budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu ,

tel.(0-32) 67-216-61 do 63 wew. 221.Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108).Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej: www.um.zawiercie.pl