TREŚĆ PRZETARGU:
Prezydent Miasta Zawiercia

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

położonej w Zawierciu - Blanowicach przy ul. WyspiańskiegoPrzedmiotem sprzedaży jest nieruchomość oznaczona:

- mapa 8 obręb Blanowice, działka nr 2849/7 o pow. 4530 m2 zabudowana budynkiem byłej szkoły;

- mapa 8 obręb Blanowice, działka nr 2849/6 o pow. 5527 m2 stanowiąca teren byłego boiska szkolnego.

Księga wieczysta - KW 37 349.

Kształt działki - zadawalający.

Cena wywoławcza nieruchomości: 204 500- zł

Wadium: 11 000 zł

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta obowiązującym do dnia 31.XII.2003 r. - usługi oświaty /szkoła podstawowa/.

W chwili obecnej teren, na którym położona jest działka nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.

Ponowne określenie przeznaczenia przedmiotowej nieruchomości nastąpi w nowym planie zagospodarowania przestrzennego

W wypadku konieczności budowy obiektu budowlanego lub wykonania innych robót budowlanych wymagane jest ustalenie warunków zabudowy w drodze decyzji.

Decyzje te wydaje Prezydent Miasta po dokonaniu uzgodnień z Wojewodą, Zarządem Województwa i Powiatu oraz właściwym zarządcą drogi, wojewódzkim konserwatorem przyrody, organem właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych, a także po dokonaniu analiz urbanistycznych dot. funkcji, gabarytów, formy architektonicznej, a także warunków i zasad zagospodarowania terenu wynikających z przepisów odrębnych.

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XVIII/172/2000 z dnia 21 marca 2000 r. przedmiotowe działki znajdują się częściowo w obszarze terenów potencjalnego rozwoju budownictwa mieszkaniowo-usługowego - przewaga zabudowy o niskiej intensywności zabudowy, częściowo są to tereny specjalistycznych usług turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowych i sportowych, w tym obiektów miejskiego centrum informacji i promocji turystycznej, centrum hotelowo-turystyczne, zajazd turystyczny i inne.

Przetarg odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 w dniu 25 lutego 2005 r. o godz. 10.00

Oferty w formie pisemnej należy złożyć w terminie do dnia 21 lutego 2005 roku do godz. 14.00 w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminy - Referacie Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu, pokój Nr 225, II piętro.

Zamknięta koperta zawierająca ofertę powinna być opisana w następujący sposób: „Przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej przy ulicy Wyspiańskiego w Zawierciu”.Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia oferty,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- koncepcję zagospodarowania nieruchomości.

- kopię dowodu wniesienia wadium.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości 11 000 zł na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu - Wydział Finansowy w ING Bank ¦ląski CBK/Częstochowa Nr 80 1142 1000000800653354 lub w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego (kasa. nr 1) w terminie do dnia 21 lutego 2005 r. do godz.12.00.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej dowodu wniesienia wadium na kwadrans przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Oferent, który wygrał przetarg zobowiązany jest również do zwrotu kosztów poniesionych w wysokości 1845,40 zł.

Przy wyborze oferty komisja przetargowa kierowała się będzie zaoferowaną ceną oraz oceną przedłożonej koncepcji zagospodarowania nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Mieniem Gminy - Referat Zamówień Publicznych, pok. nr 225 w budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, tel. (0-32) 67- 216 - 61 do 63 w. 221

Prezydentowi Miasta przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108).

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej: www.um.zawiercie.pl